Det vises til invitasjon fra ekspertutvalget om å komme med innspill til arbeidet om kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner. Arbeidsgiverforeningen Spekter har medlemsvirksomheter som blant annet utfører tjenester på vegne av det offentlige, deriblant barnehager.

Spekter er opptatt av at barn og unge skal få like muligheter til å velge utdanning og yrke uavhengig av kjønn. Forskning viser blant annet at frafall i videregående opplæring kan ha sammenheng med hvilke muligheter for utvikling barn har før de begynner i første klasse. Fordi nesten alle barn som begynner på skolen har vært i barnehage i kortere eller lengre tid, har barnehagene en viktig roller og et ansvar for å gi barn kunnskap og erfaring som gjør at de i størst mulig grad kan velge utdanning uavhengig av kjønn.

Norlandia og Akasia er to av våre medlemsvirksomheter som driver barnehager, og som er opptatt av denne tematikken. Målet for det pedagogiske arbeidet i barnehagene er ikke å skape likhet, men at både gutter og jenter skal få samme muligheter og at de må oppleve mestring.

Både Akasia og Norlandia mener at det er behov for flere menn i barnehagene. Det er da viktig at det pedagogiske opplegget er slik at dette ikke medfører fordeling av aktiviteter, arbeid, oppgaver osv som forsterker tradisjonelle kjønnsrollemønstre.

Norlandia trekker også frem at likestilling i henhold til kjønn knyttet til ulike kulturer kanskje er den største utfordringen både for barnehager og for skoler. Vi viser ellers til vedlagte innspill fra Norlandia og Akasia.