Arbeidsgiverforeningen Spekter gir med dette en høringsuttalelse om forslag til organisering i fagskolesektoren. 

Norsk arbeidsliv trenger fagskolene. Det er et stort og udekket behov for at flere fagarbeidere tar videreutdanning og spesialiserer seg innen sine fagfelt. Både bredden og tilgjengeligheten til fagskoleutdanningene må derfor styrkes. I dette bildet er det avgjørende at fagskolesektoren koordineres med tanke på å utvikle kvalitet og å tilføre arbeidslivet etterspurt og relevant kompetanse. 

Det må derfor etableres en struktur der ulike interessenter og aktører, både fra fagskolesektoren, arbeidslivet og andre relevante interessenter, gis innflytelse på tilbudet av utdanninger og utdanningenes innhold. Forslaget som foreligger ivaretar dette i stor grad. Men vi ser samtidig at det nok vil bli behov for å videreutvikle og justere strukturen etter hvert, basert på de erfaringer som gjøres og løpende endringer i fagskolesektoren. 

Det er derfor viktig at implementeringen av strukturen for organisering av de ulike fagrådene, med mandater, sammensetning, roller og ansvar, preges av en viss pragmatisme, men uten at forskjellene blir for store. 

Et eksempel kan være sammensetning av fagrådene, særlig Nasjonalt råd for fagskoleutdanning i grønne fag. Dette vil bli et fagråd hvor det er krevende å se en tydelig arbeidsgiver- og arbeidstakerside fordi det er mange selvstendig næringsdrivende. Men det er allikevel relevante interessenter som representerer sektoren, og som bør ha plass i fagrådet, og som representer arbeidslivet i sektoren. Rådet er allerede i dag organisert på en måte som ivaretar balansen mellom representanter for fagskoler og næring. Den fremtidige sammensetningen bør derfor ta hensyn til dette. 

Vi foreslår derfor en presisering under omtalen av sammensetning av de nasjonale fagrådene, der vi foreslår en presisering at også relevante interessenter som representerer selvstendig næringsdrivende inkluderes sammen med arbeidsgiversiden (kulepunkt 2): 

  • Det bør være tilnærmet lik sammensetning fra fagskolesektoren (offentlige, private og studenter) og arbeidslivet (arbeidsgivere/representanter for selvstendig næringsdrivende og arbeidstakere). 

Når det gjelder ledelse av fagrådene mener vi alternativ 1 er å foretrekke, men at det står at nestledervervet alternerer mellom arbeidsgiversiden og arbeidstakersiden, ref punktet ovenfor.