Det vises til brev datert 3.november 2017 med invitasjon til å avgi høring på forslag til endringer i akuttmedisinforskriften.

Endringer av særlig interesse for Spekter er forslaget om utvidelse av overgangsordningen for oppfyllelse av kompetansekrav til bemanning på ambulansebiler. Helt konkret foreslås det å forlenge overgangsordningen som fremgår av dagens akuttmedisinforskrift § 21 fjerde ledd, slik at kravene til kompetanse for dem som skal bemanne ambulansebiler først trer i kraft 1. januar 2022.

Som det fremkommer i høringsnotatet, har Spekter sammen med regionale helseforetak og Fagforbundet påpekt de store utfordringer bestemmelsene i den nye forskriften vil få for utdanningen i ambulansefaget. Grunnleggende for helseforetakene er at lærlinger i ambulansefaget skal sikres nødvendig praksis på ambulansebil, slik at de oppfyller kravene til læreplan for ambulansearbeidere. En forutsetning for det er å sørge for at sisteårs lærlinger kan være andreperson på ambulansebiler.

For å oppfylle kompetansekravene jfr. den nye forskriften krever det endringer i utdanningen. Det er Kunnskapsdepartementets ansvar å gjennomføre disse endringene. KD har bedt om nødvendig tid til denne omleggingen og har anmodet Helse- og omsorgsdepartementet om å vurdere en overgangsordning i akuttmedisinforskriften for ambulansefaglærlinger som varer frem til 2022.

Spekter er tilfreds med at Helse- og omsorgsdepartementet har vært lydhøre overfor Kunnskapsdepartementet og de øvrige aktørene som har målbåret de utfordringer endringene i kompetansekrav fikk for utdanningen av ambulansefagarbeidere. Vi er nå godt fornøyd med forslaget til endringer.

Spekter mener det i tillegg er klokt at det før overgangsordningen er slutt, slik departementet uttrykker de vil gjøre, sendes på høring et forslag om at sisteårs lærlinger enten gis lisens som ambulansearbeider det siste lærlingeåret, eller at det gis unntak fra kravet om lisens eller autorisasjon det siste lærlingeåret.