Arbeidsgiverforeningen Spekter gir med dette en høringsuttalelse angående forslag om endringer i forskrift om opptak til høyere utdanning.

Nedenfor gir vi kommentarer og innspill til § 4-2, om spesielle opptakskrav til enkelte helse og veterinærfag. Vi svarer ikke på høringen når det gjelder § 7-13, rangering på grunnlag av særskilt vurdering.

§ 4-2 Spesielle opptakskrav til enkelte helse og veterinærfag

Det er et stort nåværende og fremtidig behov for rekruttering til sykepleieryrket. Samtidig er det avgjørende at kvaliteten på nyutdannede sykepleiere er høy. Erfaringer fra medikamentregning og legemiddelhåndtering i sykepleierstudiet tyder på at ferdighetene i matematikk er svake for mange studenter. Norskkunnskaper er også viktige både i studiesituasjonen og i yrkesutøvelsen.

Spekter er derfor enig i at det bør fastsettes skjerpede krav for opptak til sykepleierutdanning når det gjelder norsk og matematikk. Et nivå på 3 i norsk og matematikk kan neppe sies å være urimelig høyt.

I høringsbrevet er det nevnt at skjerpede karakterkrav på sikt vil føre til å styrke rekrutteringen og kvaliteten i utdanningen. Samtidig er departementet innforstått med at det kan føre til utfordringer med å få nok kvalifiserte søkere til enkelte læresteder.

Spekter savner en nærmere analyse av konsekvensene av forslaget, for eksempel knyttet til følgende spørsmål: 

  • Hvor mange studenter ville ikke vært kvalifisert til studier med de fremlagte forslagsalternativene?
  • Hvordan fordeler disse studentene seg på de ulike lærestedene?
  • Er det studentene med svake karakterer fra videregående opplæring som også faller fra under studiet?
  • I hvilken grad «tilpasser» lærestedene som rekrutterer de mest karaktersvake studentene sin egen karaktersetting slik at studentene allikevel kommer gjennom studiet (lemper på kravene)?

I utgangspunktet mener Spekter at svarene på disse spørsmålene ikke bør påvirke kravene til kvalitet, men de kunne være med på å belyse hvor det er hensiktsmessig å legge lista for det generelle kravet til gjennomsnittskarakter (forslag 3).

Konklusjon: Spekter støtter departementets forslag 3, men vi mener at det både bør gjennomføres en nærmere analyse for eventuelt å bekrefte at det foreslåtte nivået på skolepoeng er hensiktsmessig, samt at det foretas en evaluering etter første opptak med nye krav.

Spekter vil også benytte anledningen til å videreformidle tilbakemeldinger fra helseforetakene som dreier seg om kvaliteten på nyutdannede sykepleiere. Mange nyutdannede har ikke de praktiske ferdighetene som trengs i yrket, og det er en utbredt oppfatning blant arbeidsgiverne at studiet er blitt for akademisk og at studentene mangler klinisk erfaring.

Dette er i seg selv et paradoks da halvparten av studiet er praksis, men tyder på at utdanningens innhold og struktur bør gjennomgås. Dette rokker imidlertid ikke ved vår konklusjon om at det bør innføres skjerpede opptakskrav.