Arbeidsgiverforeningen Spekter viser til høringsnotatet om «Fagbrev på jobb». Den foreslåtte ordningen vil gi flere mulighet til å gå opp til fag- og svenneprøve etter en kombinasjon av opplæring og veiledet praksis mens man er i jobb.

Helse- og oppvekstfagene er ifølge stortingsmelding Meld St 16 (2015-2016) det utdanningsprogrammet som har flest voksne deltakere i opplæring. Helsesektoren er en sektor hvor en stor andel av de ansatte jobber deltid i tillegg til at det er mange ufaglærte, spesielt i kommunesektoren. Spekter mener derfor at det er positivt at det utvikles en modell som gjør at ufaglærte som jobber deltid, kan ta et fag- eller svennebrev mens de er i jobb. Det er imidlertid viktig at kvaliteten på fag- og svennebrevet er like god uavhengig av veien frem til fag- eller svennebrev.

Kommentarer til departementets forlag:

Bør ordningen gjelde alle fag
Spekter støtter forslaget om at ordningen lovfestes. Hvilke fag ordningen skal gjelde for bør fastsettes i forskrift, etter råd fra de faglige rådene.

Krav til og beregning av allsidig praksis
Spekter er enig med departementet om at det bør stilles krav om at vedkommende er i arbeid og har relevant praksis før det kan tegnes kontrakt, og at praksisen bør ha en varighet som tilsvarer minst

1 år i full stilling. Forslaget sier ikke noe om hvor mange år vedkommende kan bruke for å «samle» praksis tilsvarende 1 års full stilling. Spekter mener dette er en svakhet med forslaget og foreslår at det settes en ramme for å «samle» praksis på 3 år.

Krav til praksis i kontraktsperioden
Spekter støtter departementets vurdering om at den foreslåtte modellen bør stille samme krav til omfang av praksis, veiledet praksis og opplæring som varigheten av en lærekontrakt med full opplæring i bedrift. På grunnlag av dokumentert realkompetanse kan kontraktsperioden avkortes. Departementet mener at kontraktsperioden ikke bør være mindre enn ett år.

Spekter støtter dette og mener at det er viktig at veiledning/opplæringsperioden må ha en viss varighet for å opprettholde kvaliteten på fag- og svennebrev.

Vurdering av oppnådd kompetanse
Spekter mener på samme måte som departementet at kandidater som følger ordningen med fagbrev på jobb skal ha samme sluttkompetanse som kandidater som følger andre veier til fag- eller svenneprøven, og støtter at de skal opp til tilsvarende prøver og eksamener og vurderes etter de samme læreplanene. Ved eventuelle behov for tilpasningen knyttet til enkelte fag, bør det vurderes i hvert enkelt tilfelle.

Fellesfag
Departementet foreslår at det ikke stilles krav om fullført og bestått i fellesfagene for å gå opp til fag- eller svenneprøve. De forskjellige yrker har i ulik grad behov for kompetanse innen fellesfagene og grunnleggende ferdigheter. Spekter mener derfor at det bør stilles visse krav til kompetanse i fellesfagene og de grunnleggende ferdighetene og at kravene må være knyttet til yrket vedkommende skal utdanne seg til. For en helsearbeider er det for eksempel viktig med grunnleggende norsk- og matematikkunnskaper. Vi mener de faglige rådene bør gi råd om hvilke krav som skal stilles til kunnskaper i fellesfagene.

Tilskudd
I høringsforslaget reises spørsmålet om bedriften bør godkjennes etter samme kriterier som bedrifter som skal bli lærebedrifter. Opplæringen skal føre frem til et fag- eller svennebrev med samme kvalitet som et fag- eller svennebrev etter 2+2 modellen. Spekter mener derfor at virksomheten bør godkjennes etter samme kriterier som ordinære lærebedrifter.

Spekter støtter forslaget om at virksomheten får tilskudd som tar utgangspunkt i Basistilskudd II og at det gis forholdsmessig for den delen av læreplanen som virksomheten har ansvar for gjennom organisert opplæring og veiledet praksis.

Navn på ordningen
Fagbrev på jobb er et begrep som er benyttet til utprøvingsperioden og er derfor et godt innarbeidet begrep. Spekter har ikke noe annet forslag til navn.