En yrkeskarriere vil spenne over flere tiår, og mange vil måtte skifte jobb og karriere underveis. Nye og endrede kompetansekrav vil for mange også bety et behov for å tilegne seg ny kompetanse. Det er en viktig sammenheng mellom det at individet får realisert sine muligheter og at arbeidslivet får relevant og tiltrengt arbeidskraft.

Spekter støtter derfor at det må igangsettes et arbeid for å lage et overordnet nasjonalt kvalitetsrammeverk for livslang karriereveiledning som sikrer helhet og sammenheng mellom ulike tiltak og aktører. Kunnskapsdepartementet bør ha systemansvaret for helhetlig livslang karriereveiledning, og i et forpliktende samarbeid med andre relevante departementer og aktører.

Hele Spekters høringssvar kan leses her: