Norsk arbeidsliv trenger fagskolene som et alternativ til universitetene og høyskolene. Det er et stort og udekket behov for at flere fagarbeidere tar videreutdanning og spesialiserer seg innen sine fagfelt. Både bredden og tilgjengeligheten til fagskoleutdanningene må derfor styrkes. 

For å ivareta arbeidslivets behov, er det etter Spekters syn viktig å holde fast ved at fagskoleutdanningene skal være korte og yrkesrettede, med en tett kobling til utviklingen og behovene i arbeidslivet. Fagskoleutdanningene skal ha en stor grad av nærhet til arbeidslivet, og arbeidslivet skal også være en viktig pådriver for å utvikle fagskoleutdanningene.

Spekter mener at loven kunne vært tydeligere på å skille mellom fagskoler på den ene siden og universiteter og høyskoler på den andre siden. De to typene utdanningsinstitusjoner fyller ulike behov med tanke på utdanning og kvalifisering av arbeidskraft.

Det er viktig for yrkesfagenes status at det er en tydelig videreutdannings- og spesialiseringsvei også for de med yrkesutdanninger fra videregående skole og som kan gi kortere yrkesrettede utdanninger ut over det videregående skole kan tilby. Spekter er derfor skeptisk til å bruke betegnelsen «høyere yrkesfaglig utdanning», samt til innføringen av en ny type studiepoeng som til forveksling er de samme som ved universiteter og høyskoler.

Det er positivt at arbeidslivet skal gis en rolle i styrene ved fagskolene, men Spekter mener at noen formuleringer i lovforslaget er uklare.

Endring i fagskoleloven/samskipnadsloven – tilknytning til samskipnad

Seks studentsamskipnader er medlemmer i Spekter (samskipnadene i Oslo og Akershus, Sør-Øst Norge, Vestlandet, Stavanger, Østfold og Ås). For forslagene som angår fagskolenes rett til tilknytning til studentsamskipnad viser vi til høringssvar fra disse. (Link til siden på regjeringen med alles høringssvar)

For Spekter er det viktig å understreke at det må tas hensyn til at samskipnadene har forskjellige forutsetninger for å håndtere at fagskoler innlemmes og at det (i ulik grad) vil medføre et økt administrativt arbeid. Det er ikke antall studenter som nødvendigvis er det drivende, men antall tilknyttede institusjoner. For noen studentsamskipnader vil det bety en vesentlig økning i antall tilknyttede institusjoner.

Disse utfordringene er ikke omtalt i høringsnotatet, men må tas hensyn til og eventuelt kompenseres for økonomisk, hvis forslaget blir vedtatt.

Spekters høringssvar finner du her.