Konferansen samlet vel hundre deltakere fra helseforetakene. Tema var behov for kompetanse i spesialisthelsetjenesten og hvordan fagskolen kan være en viktig karrierevei for de med fag- og yrkeskompetanse.

Framskrivinger viser at det vil være et stort behov for arbeidskraft med yrkesrettet utdanning i årene som kommer. Det er blant annet behov for kompetanse utover fag- og yrkesopplæringen innen områder som f.eks barsel- og barnepleie, kreftomsorg og lindrende pleie.

NOU 2014:14 «Fagskolen  - et attraktivt utdanningsvalg» slo også fast at arbeidslivet har for lite kjennskap til hva fagskolene kan bidra med. Fagforbundet og Spekter ønsket derfor å sette fokus på hvor viktig fagskolene er for arbeidslivet.

Spekter og Fagforbundet har i en årrekke samarbeidet under formålet om å ha rett person med rett kompetanse til rett tid. Fagskolekonferansen er ett av flere arrangement der man inviterer blant annet ledere og tillitsvalgte for å se på mulighetene for å møte kompetanse- og arbeidskraftsutfordringene i årene som kommer.

Se også:

Lærlinger i sykehus

Samarbeid for flere heltidsstillinger