-God kvalitet er en forutsetning samfunnet stiller til høyere utdanning, og større institusjoner kan være et virkemiddel for å oppnå dette. Vi registrerer allikevel at arbeidslivsrelevans ikke er et sentralt tema i stortingsmeldingen. Regjeringen er foreløpig utydelige på om de ønsker å styre sektoren strammere med dette som formål, sier fagsjef i Spekter, Olav W. Kvam

Kunnskapsministeren la i dag frem stortingsmeldingen om strukturen for landets høyskoler og universiteter. Flere sammenslåinger gjennomføres fra nyttår, mens andre utredes videre. Det er også over ti gjenstående institusjoner som skal få sin plass avklart på grunnlag av kvalitetskriterier.

En lang rekke analyser har over flere år konkludert med at høyere utdanning og forskning i Norge er preget av mange små og fragmenterte miljøer, som ikke leverer høy nok kvalitet, og hvor også studentrekrutteringen er sviktende. Flere institusjoner er i seg selv for små og svake, men det er også mange miljøer internt større institusjoner hvor denne analysen er treffende.

Regjeringen sier at målene for strukturreformen er flere:

  • Utdanning og forskning av høy kvalitet, samt robuste og verdensledende fagmiljøer
  • Regional utvikling og god tilgang til utdanning og kompetanse over hele landet
  • Effektiv ressursbruk

Nok gjennomføringskraft?

Når det gjelder styring og ledelse i sektoren legges det ikke opp til grunnleggende endringer, selv om det stadfestes at hovedmodellen skal være ekstern styreleder og ansatt rektor. Spekter mener dette er viktige steg i riktig retning, men fortsatt kan institusjonene selv velge å beholde modellen med valgt rektor som styrets leder. Det er heller ikke lagt opp til noen store endringer i finansieringssystemet nå, dette henvises til senere prosesser. Regjeringen har allikevel kommet med signaler om at en større andel av midlene skal bli gjenstand for konkurranse.  

- Til dels er målene for strukturendringen krevende å forene, og det er grunn til å spørre seg om tiltakene når det gjelder finansiering og ledelse gir tilstrekkelig kraft bak endringsprosessene. Vi oppfordrer regjeringen til å vurdere kraftigere virkemidler for økt samarbeid med arbeidslivet. Relevans i utdanning og forskning er en viktig del av kvalitetsbegrepet, sier Kvam.

Informasjon på Kunnskapsdepartementets sider: 

Stortingsmeldingen Konsentrasjon for kvalitet, Kunnskapsdepartementets faktasammendrag og kart over det nye institusjonslandskapet.