Kompetansebehovsutvalget (KBU) la i dag frem sin andre av tre rapporter Utvalget konkluderer med en rekke utfordringer for kompetansepolitikken fremover. Blant annet må det legges enda større vekt på å utvikle grunnleggende ferdigheter, men også kognitive, sosiale og emosjonelle ferdigheter.

- Vi er nødt til å forberede både unge og voksne på å kunne stå lengre i arbeid. Da er grunnleggende ferdigheter, evnen til å lære i hele karrieren og til å kunne ta i bruk ny teknologi avgjørende. Slike ferdigheter er viktige for å redusere risikoen for å falle ut av arbeidslivet for tidlig, sier Kvam.

Må legges til rette for riktige utdanningsvalg

Utvalget peker også på vedvarende, og til dels økende behov for en del yrkesgrupper, særlig for helse- og omsorgsutdannede, grunnskolelærere, IKT-utdannede, samt fagarbeidere til bygg og anlegg.

Selv om de fleste får seg en relevant jobb etter utdanning, så er det samtidig en del misforhold mellom hvor mange som utdannes til ulike yrker og arbeidslivets behov. Det er også stort frafall fra høyere utdanning, og mange studenter gjør omvalg av studier underveis.

- Dette betyr at oppmerksomheten i enda større grad må rettes mot rådgivning og veiledning knyttet til utdanningsvalg. Spekter stiller også spørsmålstegn ved om det nå er for mange studenter i høyere utdanning, og om det er blitt for lett for utdanningsinstitusjonene å fylle på med studenter innenfor mer generelle fagområder. Ut fra arbeidslivets behov burde i alle fall fag- og yrkesopplæringen vært et mer attraktivt valg for unge, sier Kvam.

I tillegg legger KBU vekt på at alle må regne med å utvikle kompetansen sin i løpet av karrieren. Særlig blir digital kompetanse viktig i et stadig mer digitalisert arbeidsliv.

- Etter- og videreutdanning blir stadig viktigere, og det er et felles ansvar for myndighetene, virksomhetene og den enkelte arbeidstaker å prioritere kompetansepåfyll. Mye god læring skjer i det daglige arbeidet, og vi må i fellesskap finne gode løsninger for å øke læringsintensiteten fremover, avslutter Kvam.

Om Kompetansebehovsutvalget (KBU)

KBU ble nedsatt i 2017 for en periode på tre år, og er sammensatt av forskere og representanter fra arbeidslivets parter og tre departementer. Utvalget ledes av professor Steinar Holden. Utvalget la frem sin første rapport 1. februar 2018, og vil komme med sin tredje rapport 1. februar 2020.

KBUs andre rapport kan du lese her:

Fremtidige kompetansebehov II — Utfordringer for kompetansepolitikken