Etter endringer av uføretrygden i Folketrygden, må uføreordningen i de offentlige tjenestepensjonen tilpasses de nye reglene. Spekter mener den nye uførepensjonen i offentlig sektor må bidra til å støtte arbeidslinjen. Dette ser ut til å være ivaretatt i departementets forslag. Ordningen må dessuten bidra til god mobilitet i arbeidslivet – også mellom privat og offentlig sektor. Forslaget er et godt utgangspunkt for å oppnå dette, men Spekter påpeker at dette også vil avhenge av hvordan uførepensjonene i private tjenestepensjoner innrettes.

Departementet ber blant annet om synspunkt på om uførepensjonsordningen bør utformes som en ren forsikringsordning. Spekter støtter en slik omlegging, men forutsetter at det samme gjøres gjeldende for uførepensjon i private tjenestepensjonsordninger.

Spekter er kritisk til at arbeidstakere som har for kort medlemstid i folketrygden til å få uføretrygd derfra, likevel skal kunne motta uførepensjon fra offentlig tjenestepensjonsordning. Selv om dette ikke gjelder mange, er det viktig å ha likest mulig regler i tjenestepensjonsordningen og folketrygden.

Spekter går også inn for at uføreutbetalinger i den offentlige tjenestepensjonsordningen bør avkortes mot eventuelle utbetalinger fra fripoliser fra privat sektor. Det er verken rimelig eller heldig at noen får mer enn full uføredekning.

Les hele høringssvaret: