Målet i Nasjonal transportplan 2018-2029 er å overføre 30 prosent av godstransporten på vei på relasjoner over 300 km til sjø og bane, for å redusere negative eksternaliteter i form av forurensning og trafikkulykker med mer. Målet om overføring legitimerer at staten endrer konkurranseforholdene mellom vei på den ene siden og sjø og bane på den andre. Det er etablert en støtteordning for sjøfrakt som ser ut til å fungere bra. For å komme nærmere overføringsmålet, er det nødvendig også med en støtteordning for gods på jernbane. I første omgang må støtten bidra til å understøtte det nåværende volumet, og deretter støtte overføring av mer gods fra vei til bane.

Infrastrukturtiltak er et annet viktig virkemiddel for å oppnå målet. Vi kommer tilbake med kommentarer til dette i vårt innspill til Jernbanedirektoratets handlingsprogram for jernbanesektoren.

Les hele innspillet fra Spekter og NHO Logistikk og Transport her: