Ingen løsning å svekke NRK

Innledning
Spekter støtter hovedkonklusjonene i Medietilsynets rapport om NRKs bidrag til mediemangfoldet. NRK bidrar positivt til mediemangfoldet gjennom å oppfylle sitt allmennkringkastingsoppdrag. Spekter er enig med Medietilsynet i at det ikke kan underbygges at konkurransen fra NRK er en medvirkende årsak til de kommersielle medienes økonomiske utfordringer. Derfor vil det å svekke NRK som offentlig finansiert allmennkringkaster, ikke gjøre de kommersielle mediene mer konkurransedyktige.

Resultatet kan bli at man svekker NRK uten at de kommersielle mediene styrkes, og det vil i sum medføre at mediemangfoldet forringes. Rapporten fra Medietilsynet har en bred empirisk tilnærming og bred dokumentasjon av ulike analyser som styrker rapportens konklusjoner.

Mediemangfoldet
Mediemangfold bidrar til å sikre borgerne ytringsfrihet og informasjonsfrihet. Dermed bidrar det til et velfungerende demokrati. Det er derfor av stor betydning at vi har et godt mediemangfold i Norge. Digitalisering gir nye utfordringer for alle nasjonale medieaktører. Sammen med globalisering, gir dette en annen og økt konkurranse som kan bidra til å sette mediemangfoldet under press.

Spesielt er det viktig å sikre gode norske produksjoner i et økt globalisert mediemarked, hvor få internasjonale aktører spiller en stadig mer dominerende rolle. Undersøkelser viser at ungdom under 30 år bruker tre ganger så lang tid på internasjonale medier som på norske (TNS). Disse store globale aktørene har betydelige ressurser til å konkurrere med hverandre og med nasjonale medier. NRK må konkurrere med disse tilbudene ved å produsere høykvalitetstilbud på norsk, i et stadig mer kvalitetsbevisst marked. Det er derfor viktig å legge til rette for et redaktørstyrt innhold som reflekterer og utvikler det norske samfunnet, og som er levedyktig i en global medieverden.

NRKs rolle som medietilbyder er også en bidragsyter til å sikre demokratiets utvikling i Norge, spesielt i tider hvor demokratiet er under press flere steder i verden. Medietilsynet legger også vekt på den regionale betydningen NRK har for mediemangfoldet i distriktene (regionale nyheter), og at distriktsprofilen er NRKs sterkeste bidrag til mediemangfoldet. Dessuten slås det også fast i rapporten at NRK ikke dekker de mest lokale nyhetene, og at de dermed ikke konkurrerer direkte med de mindre lokalmediene. De største truslene, både når det gjelder pengestrømmer og medietilbud, kommer fra ulike digitale kanaler, spesielt via noen få store globale tilbud. Medietilsynet konkluderer med at NRKs tilstedeværelse på nett ikke ser ut til å medføre vesentlige konkurransebegrensninger i de markedene som er analysert.

Konklusjon
Spekter er enig i konklusjonene i Medietilsynets rapport om at tiltak rettet inn mot de kommersielle mediebedriftene ikke bør svekke NRK som allmenkringaster, at NRK virker som en fellesarena når det gjelder mediebruk og at NRK utgjør «midten» av det samlede norske journalistiske landskapet. Spekter understreker at det er viktig for Norge som nasjon, for norsk språk, for demokratiutviklingen og for mediemangfoldet at NRKs rolle opprettholdes og utvikles i tråd med det oppdraget NRK har fått av fellesskapet.