Arbeidsgiverforeningen Spekter viser til departementets høringsbrev av 9. oktober 2017.

Vi vil innledningsvis også vise til vårt høringssvar av 29. november 2016 om effektivisering av håndhevingen på diskrimineringsområdet (vedlagt).

Innledning
Sammen med god veiledning er en effektiv håndheving av diskrimineringsreglene en godt virkemiddel i arbeidet for et mangfoldig arbeidsliv der det er trygghet for at det er kompetansen og bidraget fra den enkelte arbeidstaker som står i fokus og skaper verdier. I høringen til ny lov var Spekter derfor enig i at man burde skille pådriverrollen og lovhåndheveroppgavene, og at man etablerte en ny nemnd som en en-instanseordning. Vi mente dog at spørsmål om oppreisning og erstatning burde henvises til de ordinære domstoler.

Nemndas organisering
I høringen til ny lov støttet Spekter de skjerpede kvalifikasjonskravene til nemndslederne om at det i tillegg til dommerkompetanse etter domstolloven, også må stilles krav om dommererfaring. I tillegg mente vi at når nemndas leder ikke kan møte, må kravet til den som velges til møteleder være tilsvarende. Dette er ikke hensyntatt i loven. Vi mener dette er et viktig krav som vil bidra til å styrke rettssikkerheten og nemndas kompetanse. Når leder ikke kan møte og det velges møteleder blant de øvrige medlemmer (faste eller vara) må det etter vår vurdering sikres at den som velges har samme kvalifikasjonskrav som det stilles til de faste lederne av nemnda. Vi mener dette må fremgå av forskriften. 

Sekretariatet
For orden skyld bør det, slik det også fremgår av departementets merknader, fastslås i forskriften at vedtakskompetansen tilligger nemnda, og at denne ikke kan delegeres til sekretariatet.  

Saksforberedelse
I vårt høringssvar til ny lov påpekte vi at det var en svakhet ved organiseringen av nemnda at det ikke ble lagt opp til fast deltakelse fra arbeidslivets parter da man må anta at mange av sakene vil gjelde arbeidslivets område. Siden dette ikke er hensyntatt i verken ny lov eller i forslag til forskrift mener vi det bør inntas et tillegg i forskriftens § 3 femte ledd om at man skal anvende arbeidslivets parter som sakkyndige når saken gjelder arbeidslivets område.  

Muntlig forhandling
Jf lovens § 7 har partene rett til muntlig behandling i saker hvor det er krevd oppreisning og erstatning. For at slike saker skal bli belyst på en måte som de involverte oppfatter som troverdig og grundig, mener vi det er nødvendig med klarere regler om hvorledes de muntlige forhandlingene skal gjennomføres. En begrenset muntlig høring i tråd med dagens praksis vil etter vårt syn ikke være tilstrekkelig i slike saker. I høringsnotatet til ny lov argumenterte departementet sterkt med at saker om seksuell trakassering av rettssikkerhetshensyn fortsatt burde henføres til de ordinære domstoler.  Spekter delte denne vurderingen, men viste også til at viktigheten av full kontradiksjon og bevisumiddelbarhet for å sikre at ingen dømmes på uriktig faktisk grunnlag, er hensyn som gjør seg like sterkt gjeldende når det gjelder oppreising og erstatning. Det bør i slike saker derfor gis mulighet til en grundig behandling i nemnda, med vitner, og god tid til argumentasjon og forklaring. Nærmere regler om dette bør inntas i forskriften.

Etter forskriften skal sekretariatet fortløpende vurdere behovet for muntlige forhandlinger, og legge anbefalingen frem for nemndsleder for avgjørelse. Mange av disse sakene vil kunne være av stor interesse for partene, denne avgjørelsen bør derfor tilligges nemnda og ikke nemndsleder alene.

Underretning om nemndas vedtak
I forslaget til forskrift er det angitt at nemnda kan bestemme at vedtak skal forkynne etter reglene i domstolloven så langt det passer. Spekter mener dette blir for upresist. I saker om erstatning og oppreisning bør det f.eks ikke herske noen tvil om når søksmålsfristen begynner å løpe. For at det ikke skal herske noen tvil omkring forkynnelse, mener vi ordlyden bør endres til at vedtak skal forkynnes etter reglene i domstolloven kap 9.