Vi viser til høringsbrev datert 3. juli med utkast til endringer i postforskriften vedrørende kostnadsfordeling for etablering, utvikling og drift av sonenøkkelsystem for posttilbydere. Vi viser også til vårt høringssvar til lov- og forskriftsendringene som ble sendt på høring høsten 2016.

Posten Norge AS er medlem i Arbeidsgiverforeningen Spekter. Spekters synspunkter på denne saken er av mer generell karakter. For mer detaljerte kommentarer viser vi til Postens høringssvar.

Fra Spekters side er vi opptatt av et velfungerende marked, med like konkurransevilkår for alle tilbydere av posttjenester. Like konkurransevilkår innebærer blant annet at ingen av aktørene gis særskilte fordeler eller ulemper for å etablere seg og delta i markedet. De samme rammebetingelsene må gjelde for store og små aktører, også i markeder hvor det er en tidligere monopolaktør.

Spekter ser behovet for å finne frem til kostnadsfordelingsprinsipper for sonenøkkelsystemet som både er praktisk å drifte og som ivaretar hensynet til like konkurransevilkår. Vi mener forslaget, som innebærer å bruke «relevant omsetning» som kriterium for kostnadsfordelingen, ikke ivaretar dette. De foreslåtte prinsippene reflekterer kun størrelse, ikke de kostnadene de enkelte tilbyderne generer ved bruk av systemet. I praksis vil forslaget bety at Postens kostnader øker sammenliknet med tidligere ved at Posten vil måtte betale for kostnader forårsaket av andre tilbydere. Tidligere monopolaktører skal ikke ha særskilte fordeler, men det må heller ikke bli slik at regulatoriske krav blir en direkte konkurranseulempe.

Vi mener de kostnadsfordelingsprinsippene som velges i størst mulig grad må være basert på at de enkelte tilbydere dekker de faktiske kostnadene de selv påfører ordningen. Dette vil også gi et system med sterkere insentiver for å hindre tap/misbruk av nøkler og med det holde kostnadsnivået nede. Videre mener vi det er behov for klare regler om tilfredsstillende økonomisk garanti-/sikkerhetsstillelse ved inntreden i systemet, som dekker tilbyderes potensielle ansvar.

Det følger av regjeringens konkurransepolitikk at det skal tas hensyn til konkurranse og effektiv ressursbruk ved gjennomføring av offentlige reguleringer. Konkurranse sees på som et viktig virkemiddel for å bidra til effektiv ressursbruk. Spekter er enig i dette. Det er derfor viktig at konkurransevilkårene utformes slik at de gir best mulig ressursbruk. Med det forslaget som nå foreligger er det betydelig fare for at den samlede ressursbruken på dette området vil øke. Dette fordi lave priser ved bruk av systemet gir feilaktige insentiver for øvrige tilbydere som vurderer å delta i en felles ordning.