Arbeidsgiverforeningen Spekter er opptatt av et seriøst og velfungerende arbeidsliv og mener det bør utvises nulltoleranse der det avdekkes tilfeller av sosial dumping. Det er derfor viktig å utvikle og ta i bruk egnede virkemidler som kan forebygge lovbrudd. Vårt inntrykk er at sosial dumping hovedsakelig er avgrenset til visse deler av arbeidslivet og vi mener av den grunn at det er på disse områdene det bør settes inn særlige tiltak. 

Vi finner derfor ikke å kunne støtte de fremlagte forslag til lovendringer i denne høringen. Det dreier her seg om inngripende lovendringer som treffer langt bredere enn vi kan se det er behov for og som bryter med etablerte grunnprinsipper i sivilprosessen. Vi mener for øvrig at den allerede iverksatte tiltakspakken bør kunne virke en stund for man vurderer om det er behov for ytterligere regulering når det gjelder innleie.

Les hele høringsvaret her: