Fremtidens arbeidsliv vil i økende grad være kunnskapsbasert. Nye jobber skapes hele tiden, og de nye jobbene er ofte mer kunnskapsintensive enn de som forsvinner. Nok og riktig kompetanse er derfor en forutsetning for produktivitet, omstilling og mobilisering av arbeidskraft. Det gjelder både faglige kvalifikasjoner, evnen og viljen til fleksibilitet og omstilling. Kravene til de ansattes kunnskaper og ferdigheter for å mestre og utnytte ny teknologi vil også øke. Dette skjerper i sin tur kravene til utdanning og kompetanse.

For å kunne tilegne seg kompetanse arbeidslivet har behov for, vil første steg være å kunne fullføre og bestå videregående opplæring. Departementets forslag til endringer i opplæringsloven støtter opp under dette målet.

Direkte overgang mellom ungdomsretten og voksenretten 
Spekter er enig i departementets vurdering at det er uheldig at ungdom som av ulike årsaker ikke har fullført videregående opplæring må vente opptil fire år på voksenretten før de kan få fullført opplæringen. Spekter støtter derfor forslaget om å oppheve kravet om at retten må tas ut innenfor en ramme på fem eller seks år, og vi mener det er positivt at ungdom beholder retten til videregående opplæring ut det året de fyller 24 år. Med denne endringen vil ungdomsretten gå direkte over i voksenretten.

Rett til videregående opplæring for de som har fullført videregående opplæring i utlandet, men som ikke har får denne godkjent i Norge.
Departementets vurdering er at de som ikke får godkjent sin utenlandske videregående opplæring i Norge, heller ikke får samme mulighet til arbeid eller til videre studier som de som har fullført videregående opplæring i Norge. Dette gjør det vanskeligere for disse å komme inn på arbeidsmarkedet, og det vil også gi økt risiko for å falle ut av arbeidsmarkedet.

Spekter er enig i Kunnskapsdepartementets vurderinger og støtter forslaget om at de som har fullført en utdanning i et annet land og som ikke får den godkjent i Norge, får rett til videregående opplæring i Norge.

Departementet foreslår at de som er over 25 år får rett etter §4A-3 rett til videregående opplæring for voksne. Spekter støtter dette forslaget.

Departementet ber videre om en tilbakemelding på om de som er under 25 år bør få en rett etter opplæringsloven §3-1 rett til videregående opplæring for ungdom eller § 4A-3 rett til videregående opplæring for voksne.

Spekter mener at de som er under 25 år og som har en utdanning fra et annet land som ikke blir godkjent i Norge, skal få samme rettigheter som ungdom som tar sin utdanning i Norge. For å legge til rette for raskere integrering mener Spekter at det er viktig at utenlandsk ungdom kan ta sin utdanning sammen med ungdom på sin egen alder. Vi støtter derfor at ungdom under 25 år med ikke-godkjent utdanning fra et annet land, skal få rett til videregående opplæring etter § 3-1 rett til videregående opplæring for ungdom.