Arbeidsgiverforeningen Spekter viser til Nærings- og fiskeridepartementets høringsbrev av 11. oktober 2016.

Forslaget
I det nye regelverket på anskaffelsesområdet er fokus på klima- og miljøutfordringene et viktig satsningsområde. I tillegg har Stortinget som en del av nasjonalbudsjettet for 2016 kommet med et anmodningsvedtak der det heter:

 «Stortinget ber regjeringen innføre krav om minimum 30% miljøvekting ved alle offentlige anbud der det er relevant».

Forslaget til forskriftsbestemmelse følger opp denne anmodningen ved å ta inn et slikt 30%- krav i anskaffelsesforskriften, forsyningsforskriften og konsesjonskontraktsforskriften.

Forslaget er likevel utformet som en kan- og ikke skal-bestemmelse. Departementet begrunner dette med at om miljøkrav stilles som tildelingskriterium (skal) er det ikke alltid sikkert at man likevel oppnår en miljøgevinst fordi summen eller vektingen av ulike krav i utlysingen (pris, kvalitet, livssykluskostnader, vedlikeholdskostnader, osv) kan gjøre at det mest miljøvennlige tilbudet likevel ikke når opp i konkurransen. Etter departementets vurdering er det da mer formålstjenlig at forslaget utformes som et kan-krav, slik at man i enkelttilfeller kan vurdere å stille miljøkrav som et minstekrav eller kvalifikasjonskrav. På den måten kan man sikre at bare miljøvennlige tilbud får delta i konkurransen.

Spekters vurdering
I tidligere høringer knyttet til nytt anskaffelsesregelverk har Spekter bemerket at ved å innta mange «ikke-anskaffelsesmessige» hensyn i regelverket, kan man bidra til å undergrave målet om å gjøre det beste innkjøpet. Samtidig bidrar det til å gjøre innkjøpene mer byråkratiske og komplekse. Vi vil minne om at et av hovedargumentene for den gjennomgangen av anskaffelsesregelverket som har funnet sted de siste årene, var ønsket om enklere regler.

Spekter er derfor i utgangspunktet uenig i anmodningsvedtaket fra Stortinget der man ber regjeringen innføre krav om minimum 30% miljøvekting. Vi tror dette snarere kan ha negative enn positive konsekvenser for målet om minimering av miljøbelastning ved innkjøp.

Når forslaget på miljøområdet likevel fremmes, støtter vi departementets forslag til utforming av forskriften. Vi begrunner det med at det etter vår vurdering er på virksomhetsnivå at man best kan avgjøre om man skal stille miljøkrav som tildelingskriterium eller som minstekrav/kvalifikasjonskrav.

Vi vil også påpeke at i vektingen av ulike hensyn må det uansett være rom for en skjønnsmessig vurdering av de ulike kriteriene, fordi noen av de er mindre målbare og kvantifiserbare enn andre.

Hvis forslaget om miljøkrav innføres, vil vi understreke at standardiserte krav vil være en forenkling både for innkjøper og leverandør. Departementet bør i så fall styrke arbeidet som er satt i gang i Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) med utvikling av standarder som gjør innkjøpsprosedyrene enklere.