Vi viser til høringsbrev av 23. mars 2018 der det inviteres til å komme med høringsuttalelse til NOU 2018:7 – Statistikklovutvalget.

Spekter vil med dette gi noen kommentarer og innspill til utvalgets forslag.

  1. Spekter støtter utvalgets forslag om at det bør innføres et flerårig nasjonalt program for offisiell statistikk som fastlegger hva som skal være offisiell statistikk, og være et redskap for samordning og regulering av offisiell statistikk. Programmet må følges opp gjennom nødvendige lovhjemler og budsjettmidler. Vesentlige beslutninger i samfunnet baseres på offisiell statistikk. Det er derfor viktig at offisiell statikk har høy grad av tillit. Offisiell statistikk må derfor ha høy kvalitet og publiseringspålitelighet.
  2. Likeledes at Statistisk sentralbyrå skal være den sentrale statistikkmyndigheten og få et større ansvar for samordning og i å påse at andre statistikkprodusenter etterlever kvalitetskravene til offisiell statistikk, men også til at datainnsamlingen til alle produsenter av offentlig statistikk koordineres. I valg av hvilken statistikk som skal produseres, kjennetegn og detaljeringsnivå er det viktig at det er ordninger hvor viktige sektorers behov for statistikk blir hørt.
  3. Spekter støtter utvalgets forslag om at datamaterialet Statistisk sentralbyrå og andre samler inn og bearbeider med formål å lage offentlig statistikk, i større grad bør gjøres tilgjengelig for analyseformål utenfor byrået. Dersom person- eller statistikkvern setter begrensninger må statistikkprodusentene være fleksible med å lage alternative kategoriseringer slik at en kan komme nærmest mulig de opprinnelige ønskene.
  4. Spekter støtter utvalgets forslag om å videreføre forskning og analyse i SSB som retter seg mot sentralforvaltningen og regjeringen, Stortinget, partene i arbeidslivet og allmennheten og som bidrar til å bedre statistikken. Spekter mener det er hensiktsmessig at dette arbeidet videreføres innen SSB og vil spesielt understreke det viktige arbeidet byrået gjør overfor Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene.
  5. Den europeiske statistikkloven er blitt endret ved europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 2015/759. Formålet med endringene var å styrke prinsippet om nasjonale statistikkbyråers faglige og organisatoriske uavhengighet. Spekter mener det derfor nå er riktig å foreta en vurdering av om SSB i større grad bør ha en større selvstendighet enn i dag og en større organisatorisk fristilling ved f.eks. å være organisert som statsforetak eller AS.