Arbeidsgiverforeningen Spekter velger å komme med noen generelle kommentarer, snarere enn å svare på spørsmålene som er stilt.

Etter vår vurdering er mange av spørsmålene stilt på en måte som peker i retning av de ulike alternativene utvalget har foreslått. I tillegg er det mange spørsmål hvor vi blir bedt om å vurdere forhold vi som medlemsorganisasjon ikke har eller det er naturlig at vi skal ha en oppfatning om.

Spekter tar derfor ikke direkte stilling til de fire ulike alternativene for regulering av søndagshandel som utvalget skisserer. Til tross for at det skjer enkelte tilpasninger og unngåelser med dagens regelverk, mener Spekter at gjeldende lovverk i hovedsak fungerer.

Vi registrerer heller ikke at markedsaktørene selv er pådrivere av en ytterligere liberalisering av lovverket. Det er likevel slik at lovverket bør sikre at virksomheter innenfor en type bransje har mest mulig like rammevilkår. Spekter mener derfor at om man sikrer at virksomheter innenfor samme næringsområde har samme rammevilkår, vil dagens åpningslov fungere tilfredsstillende.

Fra våre medlemsvirksomheter som er i posisjon til å kunne holde søndagsåpent med liberaliserte regler, blir det generelt fremholdt at mulighetene til lønnsom drift vil være liten gitt norske lønnskostnader, kombinert med gjeldende arbeidstidsbestemmelser og arbeidsmiljølovgivning. Med disse premissene ser man ikke behov for å holde søndagsåpent. Sist spørsmålet om søndagsåpne butikker var på høring bemerket Spekter at spørsmålet om søndagsåpne butikker også er et verdivalg, og at samfunnet kan ha behov for en felles fridag. Skolebarn og studenter kan heller ikke velge fridag. Samtidig som mange bransjer ikke vil bli berørt, vil det bli økt aktivitet i andre næringer, slik som for eksempel transport og varelevering og vakthold og sikring. Andre bransjer, som helse- og omsorg, er organisert slik at søndagsarbeid er en integrert del av tjenestetilbudet som ytes.

Det er blitt fremført at en liberalisering vil kunne medføre større sysselsetting, på den annen side kan det heller ikke utelukkes at en liberalisering vil være med på å gjøre det vanskeligere å fylle fremtidige bemanningsbehov i samfunnskritiske områder som blant annet helse- og omsorg.