Vi viser til mottatt høringsbrev datert 23. juni 2017.

Spekter vil generelt bemerke at Norges Bank har en sentral rolle i norsk økonomi og på en god måte har ivaretatt denne funksjonen. Slik Spekter ser det er det derfor ikke åpenbare behov for store endringer i organiseringen av Norges Bank, herunder forvaltningen av Statens pensjonsfond utland (SPU).

Endringer i rammebetingelser og organisering av en sentralbank forutsetter en svært god begrunnelse, ikke minst når erfaringene med nåværende organisering er gode. Det samme gjelder endringer knyttet til organisering og forvaltning av SPU.

Spekter ser imidlertid at det kan være et behov for en revisjon og modernisering av gjeldende sentralbanklov.

Spekter har følgende merknader til de viktigste punktene i utvalgets forslag:

Norges Banks formål 

Utvalget foreslår følgende formål:
(1) Formålet for Norges Banks virksomhet er å opprettholde en stabil pengeverdi og fremme stabilitet i det finansielle systemet og et effektivt og sikkert betalingssystem.

(2) Banken skal ellers bidra til høy og stabil produksjon og sysselsetting.

Vi har merket oss at det etter at utvalget kom med sin innstilling har vært reist en debatt om «ellers» bør strykes i punkt (2). Spekter støtter ikke en slik endring. Det bør være et primærmål for en sentralbank å sikre en stabil pengeverdi og stabilitet i det finansielle systemet. Samtidig er det selvfølgelig viktig at dette utøves på en slik måte at høy og stabil produksjon og sysselsetting oppnås, slik Norges Bank også har utøvd sitt mandat i dag.

Spekter gir derfor tilslutning til utvalgets forslag til formålsparagraf.

Styringsstruktur og ansvarslinjer

Utvalget foreslår en rekke endringer i Norges Banks styringsstruktur. Vi viser til våre innledende merknader der vi ikke ser behov for store endringer i organiseringen av Norges Bank. Vi finner også grunn til å understreke at det spesielt for en sentralbank er viktig med tydelige og klare ansvarslinjer. Det må derfor utvises forsiktighet med å opprette styrer og komiteer som gjør ansvarslinjene mer uklare. Dette er ikke til hinder for at hovedstyret i Norges Bank kan opprette eventuelle komiteer og styrer. Dette vil sikre at ansvarslinjene fortsatt er tydelige.

Det følger av gjeldende lov at Norges Bank har plikt til å forelegge saker av særlig viktighet for Finansdepartementet og at Kongen har myndighet til å instruere banken. Her avviker norsk lovgivning fra det som er vanlig i mange andre land der sentralbanken er gitt en friere stilling. Imidlertid er også praksis i Norge at sentralbanken har en friere stilling enn det man kan lese ut av gjeldende lov. I en revidert lov er det viktig at denne praksisen tydeliggjøres og at en utvikling av sentralbanklovgivningen går i retning av en klart uavhengig sentralbank.

Forvaltningen av Statens pensjonsfond utland (SPU)

SPU utgjør et viktig element i norsk økonomi og skal være et viktig element i mange ti-år fremover. Det er derfor svært viktig at SPU forvaltes på best mulig måte for kommende generasjoner og at fokus til enhver tid er høyest mulig avkastning innenfor de rammebetingelser som blir satt. Det er viktig å unngå at fondet ikke blir brukt til å oppnå politiske mål ut over dette. Terskelen for endringer i organisering og forvaltning av SPU må være høy. Dagens modell for forvaltningen av SPU har etter Spekters vurdering fungert svært godt og vi kan derfor ikke se at det er gode argumenter for endringer i organiseringen og forvaltningen av SPU.