Spekter viser til høringen «Samvittighetsfrihet i arbeidslivet» med høringsfrist 1. mars 2017.

Spekter synes det er avgitt en grundig og god utredning om arbeidstakeres samvittighetsfrihet ved utførelsen av særskilte arbeidsoppgaver i arbeidslivet. Dette er et viktig og relevant tema. Spekter er tilfreds med at utvalget slår fast at et velfungerende arbeidsliv forutsetter at arbeidsgivere må kunne legge til grunn at arbeidstakerne utfører de arbeidsoppgaver de er ansatt for å gjøre, innenfor de rammer lovgivningen gir.

Spekter støtter utvalget i at disse problemstillingene ikke løses ved lovreguleringer, men ved en god praktisk håndtering på den enkelte arbeidsplass.

Utvalget har på en god og helhetlig måte belyst i hvilken utstrekning yrkesutøvere kan påberope seg samvittighetsfrihet ved utøvelse av arbeidsoppgaver. Disse vurderingene har både juridiske, etiske og politiske sider. Utvalget belyser hvordan samvittighetsspørsmål kan berøre forskjellige yrker og virksomheter på ulike måter. For å løse dette dilemmaet mener utvalget at det er nødvendig å gå konkret til verks på virksomhetsnivå. Juridisk avklaring står sentralt i utredningen, men utvalget mener likevel at ny lovgivning ikke er den beste løsningen på dilemmaer ved reservasjon. Spekter støtter utvalget i dette.

På denne bakgrunn har utvalget kommet frem til tre hovedkriterier som bør stå sentralt i vurderingen av samvittighetsbasert fritak fra arbeidslivet når virksomhetene skal ta vurderingen i det enkelte tilfelle. Disse tre kriteriene er:

  1. Bygger arbeidstakers ønske om reservasjon mot å utføre bestemte arbeidsoppgaver på en dyp og viktig samvittighetsoverbevisning?
  2. Kan reservasjon finne sted uten at det er inngripende for tredjepart?
  3. Er reservasjon gjennomførbart i praksis uten for store ulemper for arbeidsgiver og kollegaer?

Utvalget legger til grunn at det første kriteriet alltid må være oppfylt for at det i det hele tatt skal gi mening å vurdere samvittighetsbasert reservasjon. Kravet står sterkere dersom flere kriterier er oppfylt. Dersom alle de tre kriteriene er oppfylt, mener utvalget det bør legges til rette for reservasjon.

Spekter mener disse tre kriteriene utgjør en fornuftig og hensiktsmessig tilnærming som bør kunne brukes i mange forskjellige typer situasjoner.