Vi takker for muligheten til å komme med innspill til en ny versjon av Nasjonal studieplan for bachelorutdanning.

Helseforetakene og Spekter som arbeidsgiverforening for disse, er opptatt av at ambulansetjenesten skal ha en kompetanse som er oppdatert og tilpasset de til enhver tid gjeldende arbeidsoppgaver. På dette feltet er det for tiden store endringer og omstillinger som stiller endrede krav til utdanningene. I vårt høringssvar er vi opptatt av hvilke rammer vi mener må være på plass for å lykkes med dette nye utdanningstilbudet. Når det gjelder det faglige innholdet henviser Spekter til tilbakemeldingene fra de regionale helseforetakene.

Forpliktende samarbeid mellom utdanningsinstitusjon og relevante tilbydere av praksisplasser
Nasjonal studieplan for Bachelor paramedic, som nå er sendt på høring, har i stor grad ivaretatt innspillene som Spekter kom med i januar da første versjon av studieplanene var på høring. For å lykkes med denne utdanningen vil Spekter også i denne høringen vektlegge betydningen av at det etableres et tett og forpliktende samarbeid med den aktuelle utdanningsinstitusjon, relevante tilbydere av praksisplasser og relevante arbeidsgivere. Et forpliktende samarbeid nedfelt i en skriftlig avtale vil bidra til å sikre en match mellom behov for kompetanse og antall studieplasser som tilbys, kvalitet i praksisstudiene og at arbeidsgiver får dekket sitt behov for kompetanse. Dette er omtalt i både i innledning og i selve studieplanen, men for å tydeliggjøre hvor viktig det er, foreslår vi at det omtales i et eget avsnitt med tilhørende overskrift. Vi ønsker at studieplanen også bør omtalte hvilke punkter samarbeidet bør baseres på, for i fellesskap lykkes med å utvikle en kompetanse som etterspørres i arbeidslivet.

Fagarbeiderkompetanse skal fortsatt være grunnmuren i ambulansetjenesten
Tilbakemeldingen fra de regionale helseforetakene er at det er kompetansen som ambulansefagarbeideren har, som må være grunnmuren i tjenesten. Dette mener vi er et vesentlig perspektiv. Omfang og behov for kompetanse på bachelornivå er avhengig av flere forhold, blant annet øvrig sammensetning av kompetanse og geografiske forhold. Før en bachelorutdanning i paramedic etableres er det derfor viktig at det gjøres en analyse av hvilken kompetanse tjenesten trenger og hvor stort behovet for denne kompetansen er i de respektive regionene.

Utdanningstilbudet må dimensjoneres i tråd med dette. Bachelorutdanningen i paramedic er en utdanning med en stor andel praksis som blant annet skal foregå i ambulansetjenesten. Helseforetakene uttrykker bekymring for at det kan bli krevende å stille med ressurser til å veilede bachelorkandidater samtidig som de skal veilede lærlinger. Organiseringen av praksisen må derfor gjøres i nært samarbeid med helseforetakene slik at praksisstudentene ikke fortrenger ambulansetjenestens mulighet for å ha lærlinger.

Helseforetakene er tydelig på at «til beste for pasientene» må være styrende for tjenestens behov for kompetanse. Ny utdanninger må derfor vurderes helhetlig ut fra pasientenes og helseforetakenes behov. Dette fordrer en god dialog mellom utdanningstilbyder og relevante helseforetak.

Fleksibilitet i utdanningen
Til nå har betalt videreutdanning for ambulansepersonell vært eneste mulighet for å øke kompetansen til ansatte i ambulansetjenesten. Det har vært og er en dyr løsning for helseforetakene. Tilbakemelding er at mange av de som i dag jobber i ambulansetjenesten og som har denne videreutdanningen med 60 eller 90 studiepoeng, ønsker å bygge ut sin kompetanse til en bachelor i paramedic. I den foreslåtte studieplanen heter det at studenter som har emner fra Nasjonal Paramedic Utdanning på 60 (90) studiepoeng kan søke fritak for emner. Vi mener det kan føre til at studentene kan få ulik behandling og noe som er etter vår menig uheldig. Studiepoeng som er oppnådd på en høyskole innenfor et gitt område bør få full uttelling hvis man ønsker å utvide sin kompetanse innen samme området, og det må sikres likebehandling i slike tilfeller.

Det er positivt at ambulansefagarbeider skal gis mulighet til å ta utdanningen gjennom Y-veien. For at dette reelt skal skje, foreslår Spekter at det igangsettes konkrete studietilbud med Y-veien og hvor fagbrevet blir opptakskriteriet.

Bachelorutdanning paramedic er en utdanning det vil være behov for i alle deler av landet. For at alle aktuelle skal kunne gis mulighet til å ta utdanningen, mener vi at det må utvikles fleksible studieløp som for eksempel å ta studiet på deltid, nettstudier, desentraliserte studier osv.

Spekter er kjent med at pågår et arbeid med styringsstrukturen for helse- og sosialutdanningen og mener at utdanningen i paramedic etterhvert bør fases inn i det arbeidet.