Viser til høring fra Fagskolen i Østfold angående denne studieplanen.

Dette er en videreutdanning som retter seg spesifikt mot personell i spesialisthelsetjenesten. Utdanningen vil gi en kompetanse som vil bidra til å imøtekomme økt behov for kompetanse innen kirurgisk pasientforløp i helseinstitusjoner som sykehus, helsehus, legevakt og andre helseinstitusjoner med kirurgisk praksis.

Spekter er positiv til at det utvikles fagskoleutdanninger på nye områder hvor det er behov for økt og /eller endret kompetanse. Fagskoleutdanninger er et viktige bidrag for å kunne gi helsefagarbeidere en utvidet kompetanse og en karrieremulighet i spesialisthelsetjenesten.

For konkrete tilbakemeldinger på studieplanens faglige innhold henviser Spekter til høringssvar fra UNN og Helse Bergen.