Arbeidsgiverforeningen Spekter har ikke innvendinger mot direktoratets anbefalte alternativ 1 som ny organisasjonsmodell.

Organisering og tilknytningsform for jernbanefag og trafikkfag
Direktoratet anbefaler at ansvaret for jernbanefag og trafikkfag overføres til Bane NOR, og det overlates til Bane NOR å organisere dette gjennom sin virksomhetsstyring, betegnet «alternativ 1».

Spekter deler direktoratets problembeskrivelse (kapittel 1.2 i rapporten), og har ikke øvrige merknader til den anbefalte modellen.

Organisering og tilknytningsform for lokomotivførerutdanningen
Spekter mener alternativ 1 er en modell som på det nåværende stadium kan gi riktig retning med tanke på videre utvikling og tilpasning av lokføreropplæringen under de nye forutsetningene i nærmeste framtid.

På sikt må det vurderes hvorvidt lokomotivførerutdanningen bør løsrives helt fra Jernbanedirektoratet. Vi har forståelse for at Jernbanedirektoratet i en tidlig fase av jernbanereformen kan vurdere det som nødvendig å sikre seg direkte innflytelse over tilgangen på lokomotivførere gjennom en nært tilknyttet statlig skole. På sikt mener vi at det ikke er hensiktsmessig med kun en statlig drevet utdanningsinstitusjon for lokomotivførere i Norge, slik som det er skissert i alternativ 1 og 2. Dette gjelder både for faglig utvikling og for tilgang på riktig kompetanse til riktig tid og sted.

Dette henger også sammen med hvordan skolen har vært finansiert gjennom direktetildeling, og kravet i trafikkpakke 1 om at operatørene skal stille med ressurser spesifikt til Norsk jernbaneskole i stedet for til godkjent fagskoleutdanning for lokomotivførere generelt. Denne finansieringsformen innebærer sammen med den foreslåtte organiseringen en barriere for å etablere konkurrerende opplæring. Det hindrer lokale initiativ og utvikling for lokomotivførerutdanningen tilpasset virksomhetsmessige og geografiske betingede behov.

I fortsettelsen hadde det vært nyttig med en mer eksplisitt avklaring av spørsmålene vi tar opp her om finansiering av fagskoleutdanning for lokomotivførere og om utviklingen av forholdet mellom operatørene og Norsk jernbaneskole, subsidiært andre fagskoler på sikt.

Spekter mener at Fagskolen Lokomotivførerutdanningen – Norsk jernbaneskole på sikt bør organiseres som en del av skoleverket i likhet med andre fagskoler. Det er i tråd med det som foreslås for lokomotivførerdelen av organiseringen i alternativ 3. Finansiering fra staten bør likeledes gå gjennom fylkeskommunen og baseres på elevtallet, slik som for andre fagskoler. Fylkene bør brukes som finansieringskanal uavhengig av om finansieringen bevilges over Kunnskapsdepartementets eller Samferdselsdepartementets / Jernbanedirektoratets budsjett. Her kan man også se til hvordan den norske fagskoleutdanningen er organisert i andre sektorer, eksempelvis helse, tekniske fag og trafikkflygere.

Tilgang på fagressurser for lokomotivførerutdanningen i anbefalt alternativ 1
Med utgangspunkt i Jernbanedirektoratets foreslåtte alternativ er det viktig å påpeke at det i prosessen med å lande ny organisasjonsmodell bør gjennomføres en jobb for å definere ny struktur for hvordan fagressurser skal benyttes i undervisningen, og hvordan innleie av instruktører og kjørelærere skal organiseres. Avtalestruktur, kommunikasjonsveier og rutiner for rekruttering av instruktører og kjørelærere er blant det som bør drøftes.

Jernbaneskolen bør dekke en større del av behovet for undervisningsressurser på lokomotivførerutdanningen med flere egne tilsatte. I dag baserer utdanningen seg i uforholdsmessig høy grad på ressurser tilknyttet togselskapene. I følge Jernbanedirektoratets vurderingsrapport er 27 instruktører og 240 kjørelærere tilknyttet Lokomotivførerutdanningen gjennom togselskapene. Som eksempel har ca. 30 prosent av Flytogets lokomotivførere engasjement i forbindelse med Norsk jernbaneskole som instruktører eller kjørelærere. Vi mener det bør tilsettes ressurser på fast basis for å dekke grunnbehovet og deretter komplettere med ressurser fra togselskapene.

Når det gjelder tilgang på ressurser fra selskapene blir det stilt krav i konkurranseunderlaget for nye foretak som etablerer seg i Norge slik at disse må avgi lærerressurser etter en fordelingsnøkkel. Hvordan dette kan skje i praksis bør tas hensyn til når endelig modell skal landes.