Arbeidsgiverforeningen Spekter ser positivt på at alle lærerutdanningene, inklusive yrkeslærerutdanningene, får et felles innledningskapittel. Dette vil kunne bidra til å minske de generelle forskjellene på de ulike lærerutdanningene.

Vi er godt tilfreds med at det i høringen trekkes frem at praksisstudier skal være likeverdige med studier på campus og at disse er en sentral del i alle lærerutdanninger.

I høringsbrevet spørres det om det er emner eller tema som savnes. Som en av arbeidslivets hovedorganisasjoner, er vi opptatt av at barn og unge får innsikt og forståelse for hva som møter dem etter endt utdanningen. Vi foreslår derfor at følgende setning tas inn, gjerne i etterkant av fjerde avsnitt:

«En lærer skal bidra til at barn og unge utvikler holdninger, innsikt og forståelse av hva som senere møter dem som deltakere i arbeidslivet.»

Vi ser fram til resultatet av behandlingen av innspillene i denne høringsprosessen.