Vi viser til høringsbrev fra Kunnskapsdepartementet datert 20.19.2016 med forslag til ny forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Arbeidsgiverforeningen Spekter har flere medlemmer innen barnehagesektoren, herunder Norlandia, Akasia og studentsamskipnadene. Disse er egne høringsinstanser.

Fra Spekters side vil det ikke være naturlig å gå inn i alle detaljene rundt barnehagens innhold og oppgaver. Vi har mer generelle kommentarer til forskriftsutkastet og til rammeplan som styringsvirkemiddel.

I følge høringsbrevet er det ønskelig å gjøre den nye rammeplanen tydeligere slik at nasjonale føringer og plikter kommer tydeligere frem. Det er en rekke «bør-formuleringer» som er erstattet med «skal». Dette bidrar til en tydeliggjøring av hva som er forventet. Samtidig er det viktig at rammeplanen ikke er for detaljstyrende, men gir rom for lokale variasjoner og tilpasninger.

Barnehageforliket innebar at kommunale og private barnehager ble tatt i bruk for å nå målet om full barnehagedekning. I tillegg har dette gitt grunnlag for et mangfold i barnehagetilbudet både når det gjelder formål og pedagogisk innhold. Bruk av private har også bidratt til innovasjon og utvikling av kvaliteten i tilbudet. Det er viktig at en rammeplan ikke blir så detaljert at den er til hinder for mangfold, innovasjon og videreutvikling av tilbudet.

Spekters konkrete innspill til ny forskrift om rammeplan
I dagens rammeplan (kapittel 4) står det at: «Den enkelte barnehage står fritt til å velge metoder og omfang ut fra lokale forutsetninger og behov. Gjennomføringen av planene må være så fleksibel at det er rom for spontanitet og barns medvirkning». Dette bidrar til å sikre nødvendig mangfold og barnehagenes autonomi. Vi mener det er viktig at det legges til rette for fleksibilitet og lokal handlefrihet og ber om at dette videreføres i ny forskrift om rammeplan.

Kompetanse- og utdanningspolitikk er et viktig tema for Spekter. Barnehagen er starten på og grunnlaget for det videre utdanningsløpet. Barnehagen som pedagogisk virksomhet og forholdet mellom barnehage og skole, er derfor viktige temaer. «Tidlig innsats» er antakelig noe av løsningen for å møte utfordringene knyttet til frafall senere i skolegangen. Vi mener det er bra at dette fortsatt er sentrale temaer i forslaget til ny rammeplan (kapittel 7 og 8).