Det vises til høringsbrev datert 21. desember 2016.

Arbeidsgiverforeningen Spekter støtter formålene med endringsforslagene; bedre rettssikkerhet gjennom økt forutsigbarhet, forenklet etterlevelse og mer lik og rettferdig behandling.

Det vil imidlertid være svært krevende å etablere rutiner som skal sikre at rabatter/fordeler som ansatte måtte få hos en tredjepart, alltid rapporteres inn til lønningsfunksjonen for lønnsinnberetning, skattetrekk og arbeidsgiveravgift. Spesielt krevende er dette i store virksomheter med stor geografisk spredning, mange ansatte og et høyt antall leverandører.

Vi finner det rimelig at arbeidsgiver kan pålegges å ta inn i arbeidsreglement ell. at eventuelle fordeler/ rabatter i tillegg til at de ikke må komme i konflikt med den ansattes uavhengighet i forhold til forretningsforbindelsen (korrupsjon), er skattepliktig og skal rapporteres til lønnings­funksjonen for lønnsinnberetning og skattetrekk. Videre mener vi at arbeidsgiver også bør kunne tilrettelegge for faste måter å rapportere eventuelle rabatter på internt. Vi mener imidlertid at det formelle ansvaret for at slike fordeler faktisk rapporteres, kommer til beskatning og danner grunnlag for arbeidsgiver­avgift, må tillegges den enkelte ansatte og ikke arbeidsgiver.

Det må også være den ansattes plikt å dokumentere hva sluttbrukerprisen er. Det vil være svært vanskelig i store landsdekkende selskaper å finne frem til, eventuelt kontrollere, lokale sluttbrukerpriser.

Kontrollrutiner for å kunne sikre fullstendig og riktig skattegrunnlag for alle små og store rabatter/fordeler oppnådd hos tredjepart vil være særdeles arbeidskrevende og kostbart, for ikke å si nesten umulig, for en arbeidsgiver. Dette er derfor ingen forenkling slik man ønsker å legge opp til.

Vår konklusjon er at arbeidsgiver bør kunne pålegges å tilrettelegge for skattelegging av naturalytelser oppnådd hos tredjepart, men at ansvaret for at dette faktisk skjer, må legges til den enkelte ansatte. 

Til de konkrete forslag vil kort bemerkes at endringene synes klargjørende og forenklende, dog med den begrensning som følger av våre kommentarer til endringer i skattelovgivningen innledningsvis.

Se høringsnotatet hos Skatteetaten