Vi viser til brev av 20. mars 2017 med invitasjon til å avgi et høringssvar til rapporten «Forslag til fremtidig regional struktur i Arbeids- og tjenestelinjen i NAV.

Rapporten omfatter de delene av Arbeids- og tjenestelinjen som har fylkesvis struktur i dag.

Spekter ser positivt på at NAV utvikler seg i møte med de ulike utfordringer samfunnet og arbeidslivet står overfor.

Som en av hovedorganisasjonene på arbeidsgiversiden, er Spekter opptatt av å mobilisere arbeidskraft. Derfor er vi opptatt av at NAV er velfungerende og hensiktsmessig organisert slik at etaten på best mulig måte kan møte både den enkelte brukers og arbeidsgivernes behov.

Utredningsprosjektet ber spesielt om tilbakemeldinger på ni punkter. Vi vil kommentere de punktene som er vesentlige for oss:

Punktene 1-3 omhandler ny regionstruktur, omfordeling av ressurser og oppgaver på regionalt nivå. Rapporten skisserer en struktur med 11 regioner fra 1.januar 2020, men viser samtidig til andre politiske prosesser, og avventer endelig beslutning om nye regioner og lokasjoner for nye regionkontorer. Dette er et naturlig og fornuftig standpunkt.

Spekter ønsker ikke å ha konkrete synspunkter verken på den interne organiseringen eller på omfordelingen av ressursbruken i NAV, men vi er opptatt av at NAV i fremtiden er i stand til å levere gode tjenester til brukerne. Spekter har ved flere anledninger påpekt at NAV må ha en økende bevissthet rundt at arbeidsgivere også er brukere av NAVs tjenester. Vi legger til grunn at verken fremtidig regioninndeling eller omfordeling av ressurser går på bekostning av dette.

Punkt 4 og 5: Roller og oppgaver og organisering av regionale spesialenheter.

I underveisundersøkelsen av IA-avtalen i 2016 svarte 86 prosent av Spekters medlemsvirksomheter at de samarbeider godt eller svært godt med NAVs arbeidslivssentre. Vår erfaring er at den kompetansen som arbeidslivssentrene representer er et viktig virkemiddel i IA-avtalen. For Spekters medlemmer er det viktig at spesialenhetene utfører tjenester av høy kvalitet og har en høy grad av tilgjengelighet for arbeidsgiverne. Vi tar ikke her stilling til lokalisering av spesialenheten innenfor regionen, da dette kan variere fra region til region.

Vi vil derimot understreke viktigheten av det som står i rapporten om at det bør stilles klare forventinger til hvilke tjenester som skal leveres i hver region. I rapporten hevdes det at om «NAV skal lykkes med samfunnsoppdraget, er det helt avgjørende at Arbeidslivssentret, Arbeidsrådgivningskontoret, rådgivende legetjeneste, tiltaksenhet og fylkesvise enheter med markedsoppdrag, jobber enda tettere sammen med NAV-kontorene.» Vi mener det er fornuftig og nødvendig at NAV-kontorene styrker sin arbeidsmarkedskompetanse, men dette må ikke forringe tjenestene som Arbeidslivssentrene leverer til virksomhetene i dag.