Arbeidsgiverforeningen Spekter viser til departementets forslag om endringer i forskrift om offentlig godkjenning av renholdsvirksomheter og om kjøp av renholdstjenester.

Forslagene er i stor grad drøftet i bransjeprogramgruppen for renhold og må også ses på med bakgrunn i funnene som fremkommer i evalueringen Fafo har gjort av godkjenningsordningen. Som departementet skriver er det bred enighet mellom partene i arbeidslivet om behov for særskilte tiltak i denne bransjen, og det er Spekters vurdering at de tiltakene bransjeprogramgruppen har foreslått, og det arbeidet partene har lagt ned, har bidratt til forbedringer i bransjen. Forslagene har som mål å ytterligere bedre forholdene i renholdsbransjen.

Spekter er enig i at den årlige meldingen fra virksomheten som det er krav om i dag, ikke er tilstrekkelig for å sikre seg at virksomheten fortsatt oppfyller vilkårene i forskriften. Vi er derfor også enig i, slik bransjeprogrammet for renhold foreslår, om at det stilles krav om at dokumentasjon sendes inn hvert tredje år. Administrasjonen av forslaget slik departementet foreslår, synes å ligge på et adekvat nivå. Det er et kritisk punkt at ordningen ikke bidrar til vesentlig merarbeid, den bør derfor evalueres etter det er gått noen tid.

Med bakgrunn i det som i noen tilfeller må anses å være misbruk av ordningen om å iverksette virksomhet etter at søknad om godkjenning er sendt, foreslår departementet en ordning med avvisning av søknad uten realitetsbehandling. Bransjeprogramgruppen har i tillegg foreslått andre begrensende tiltak som departementet mener kan være i strid med EØS-retten. Spekter støtter departementets forslag til tiltak. Etter vår vurdering vil departementets forslag forhåpentligvis bidra til at useriøse aktører får enda mindre spillerom i markedet.

Forbrukermarkedet er i dag ikke omfattet av forskriften. Samtidig er det stadig flere forbrukere som kjøper renholdstjenester til sitt private hjem. Fafos evaluering viser at 12 prosent av norske husstander (270 000) kjøpte renholdstjenester siste året.  Markedet er antakelig økende. Undersøkelsen viser også at mange kjøper tjenesten svart, og at der er store mørketall. Departementet foreslår i denne omgang likevel ikke å innføre forbud for forbrukere å kjøpe tjenesten av andre enn de som er omfattet av godkjenningsordningen. Det argumenteres med at Arbeidstilsynet etter dagens regelverk likevel ikke kan uføre tilsyn, og at det slik sett blir en regel uten reell juridisk betydning. Spekter har forståelse for departementets vurdering. Å utvide Arbeidstilsynets tilsynsvirksomhet til også å omfatte private hjem anser vi som helt uaktuelt i det vil komme i konflikt med regler om privatlivets fred. Det bør likevel letes etter måter å regulere privatmarkedet på, og som ikke omfatter tilsyn av Arbeidstilsynet. Bransjen selv kan også ha en interesse av forbud også for private forbrukere, i det det vil kunne bidra til «selvjustis» og bedre konkurransevilkår for de som tilbyr tjenesten hvitt.

Vi har ingen kommentarer til de mindre materielle og tekniske endringene som foreslås.