Det vises til brev av 19. juli 2017 fra Helse- og omsorgsdepartementet om overnevnte høring.

Spekter er primært tilfreds med forskriften av 19. desember 2016 om tilleggskrav for autorisasjon for helsepersonell med yrkeskvalifikasjoner fra land utenfor EØS og Sveits. Gjennom disse kravene sikres at de de aktuelle yrkesgruppene gjennomgår kompletterende utdanning for å nå kravene til autorisasjon, slik at de faktisk kan arbeide innenfor den norske helsetjenesten.

Spekter er samtidig opptatt av at de som er kvalifisert for det, så raskt som mulig kan ta arbeid i det norske helsevesen. Helse og omsorgstjenesten vil i årene som kommer ha økende behov for kvalifisert helsepersonell innen en rekke fagområder, og det må være så raske og smidig prosesser som mulig for å nå de kravene som er stilt.

Spekter er derfor positiv til forslaget om at Helsedirektoratet gis adgang til å frita søkere fra å gjennomføre tilleggskrav, dersom søkerne har gjennomført kvalifiseringstiltak som oppfyller fastsatte krav til innhold i kurs eller prøver, jf. §7 i forskrift om tilleggskrav for autorisasjon for helsepersonell. Det betyr etter det vi forstår at man fritar søkere som allerede har gjennomført kvalifiseringstiltak, og er altså ikke en svekkelse av de faglige kravene som stilles.

Etter vårt syn er dette et positivt initiativ til at denne gruppen på en rasjonell måte gis mulighet til å være med å dekke behov for kvalifisert personell i helse- og omsorgstjenesten, samtidig som de kommer raskere inn på arbeidsmarkedet i jobber hvor de får benyttet sine kvalifikasjoner.

Spekter mener forslaget fremstår som rimelig og fornuftig, og forventer at endringene bidrar til at godkjenningsprosessen går raskt og forutsigbart slik at kvalifisert fagpersonell får nødvendig godkjenning og kommer i arbeid.