Forslaget innebærer at utgifter til undersøkelse og behandling i sykehuspoliklinikk og hos privat legespesialist med driftsavtale med regionalt helseforetak, som utføres på grunnlag av henvisning fra tannlege skal dekkes på samme måte som når det foreligger henvisning fra lege, kiropraktor eller manuell terapeut. Det foreslås også å forskriftsfeste en plikt for poliklinikk og legespesialist til å sende kopi av tannlegens henvisning til pasientens fastlege.

Arbeidsgiverforeningen Spekter støtter departementets forslag og vurderinger når det gjelder endringer i finansieringsregelverket som legger til rette for direkte henvisning fra tannlege til spesialisthelsetjenesten. Det innebærer en forenkling når en henvisning direkte utstedt fra en tannlege kan utløse ISF refusjon for behandling i poliklinikker eller private legespesialister kan utløse oppgjør for pasientbehandling fra Helfo. I praksis betyr endringene at det blir en avlastning for fastlegen, kostnadsbesparende for pasienten og det forkorter ventetiden før behandling iverksettes. Det forenkler veien inn til spesialisthelsetjenesten. I kraft av å henvise på samme vilkår som andre yrkesgrupper, vil også tannlegen kunne bli en del av en helhetlig samarbeidsstruktur som bidrar til kontinuitet, kvalitet og forsvarlighet i pasientforløpet for den enkelte pasient. Dette støtter Spekter.

Se høringssvaret her: