Arbeidsgiverforeningen Spekter viser til høringsbrev av 23. mai 2018.

Stortinget har førstegangsbehandlet vedtak om å utvide kvotene for uttak av foreldrepenger til

15 uker hver og 16 ukers fellesdel. Departementet foreslår at man også ved 80 prosent uttak deler perioden i tre, med en mødre- og fedrekvote på 19 uker til hver, og en fellesdel på 18 uker. I tillegg foreslår departementet å gå bort fra kvotebegrepet.

Helt siden fedrekvoten ble redusert fra 14 til 10 uker i forrige stortingsperiode har Spekter argumentert med at dette var et skritt i feil retning i arbeidet for likestilling i både hjemmet og i arbeidslivet. Ny statistikk fra Statistisk Sentralbyrå bekrefter også at fedre nå tar ut færre uker pappaperm enn før reduksjonen. Spekter har derfor støttet forslaget som nå er under behandling i Stortinget om å øke kvotene til 15 uker hver for mor og far, og en fellesdel på 16 uker. Vi støtter derfor også departementets forslag om å gjøre tilsvarende ved 80 prosent uttak. Vi har tro på at dette vil bedre likestillingen og vil bidra til at flere kvinner vil komme tidligere tilbake i arbeid enn de ellers ville gjort.

Spekter er videre enige i at med økingen er kvotebegrepet passè, og at man i stedet kan endre kvotene til «mors del» og «fars del». Dette vil være dekkende for de aller fleste familier. Alternativt kan man benytte en nøytral betegnelse.

Spekter vil avslutningsvis bemerke at likebehandling av menn og kvinner på dette området, også tilsier at man fjernere diskrimineringen som ligger i at fedre ikke får opptjent individuell rett til foreldrepenger hvis mor ikke er i arbeid eller utdanning. Dokumentasjonskrav for bruk av fellesperioden bør også være lik for både mor og far.