Vi viser til brev av 7. juni 2017 med invitasjon til å avgi et høringssvar til forslaget om å innføre forbud mot bruk av plagg som helt eller delvis dekker ansiktet i barnehager og utdanningsinstitusjoner.

Forslaget begrunnes med at helt eller delvis dekkende plagg kan være til hinder for god samhandling og kommunikasjon mellom mennesker, noe som er avgjørende for et godt læringsutbytte. Det foreslås at forbudet skal gjelde både lærere og elever i hele utdanningsløpet.

I den norske modellen er tillit og åpenhet grunnleggende verdier. Hele samfunnet vårt, fra arbeidslivet, helse- og omsorg, privat sektor og selvsagt også utdanningssektoren er basert på at alle aktørene skal stole på hverandre. Denne tillitskapitalen har utvilsomt bidratt til at vi har et åpent og transparent samfunn. Partene i arbeidslivet enige om at vi skal fortsette å ha et arbeidsliv basert på delegering, tillit, åpenhet og takhøyde, og der kommunikasjon og dialog i tillitsfulle omgivelser er helt avgjørende for å oppnå disse målene.

I både arbeidslivet og i utdanning, er det å kunne kommunisere åpent og synlig med hverandre derfor som regel av stor viktighet. Heldekkende eller delvis dekkende ansiktsplagg hindrer dette. Dette er argumenter som kan begrunne et nasjonalt forbud mot slike ansiktsplagg i samfunnet generelt, og arbeidslivet spesielt.

Når Spekter likevel ikke ser at det er behov for en nasjonal lov som forbyr slike plagg nå, så er det fordi vi mener at det ligger innenfor arbeidsgivers styringsrett å ha bestemmelser og reglement om jobbantrekk.