Spekter viser til høring av 28. april 2017 vedrørende forskrift om arbeidstid for avlastere.

Forslaget skal gjøre det mulig å kunne tilby døgn- og helgeavlastninger etter helse- og omsorgstjenesteloven og barnevernloven. Avlastningstiltak er et tilbud til personer og familier med særlig tyngende omsorgsarbeid, som kan tilbys utenfor institusjon, i eller utenfor hjemmet.

Spekter er positive til at det etableres en regulering som på en fleksibel måte ivaretar behovet for døgn- og helgeavlastning. Vi ser også behovet for å utrede videre hvilke muligheter arbeidstidsdirektivet har for arbeid over 48 timer for å sikre at ferieavvikling kan videreføres, slik departementet anfører.

Forslaget omhandler kun arbeidstidsbestemmelsene. Det er imidlertid grunn til å ha oppmerksomhet rundt om forslaget vil berøre andre bestemmelser i arbeidsmiljøloven enn arbeidstid, for eksempel bestemmelsene knyttet til HMS-ansvar, stillingsvern mv. Forskriften bør derfor evalueres etter en periode, slik at man får kartlagt erfaringer med evnt effekter på øvrig lovgivning.

Vi har ellers en kommentar til punkt 4.2.1 på side 13 i forslaget. Forslaget skiller ikke mellom avlastning som skjer etter direkte avtale mellom kommunen og avlasteren, og avlastning som skjer etter avtale mellom kommunen og annen virksomhet. Departementet mener at avlastning med hjemmel i helse- og omsorgstjenesteloven og barnevernloven også kan tenkes organisert på ulike måter i kommunen, som for eksempel ved avtale med en virksomhet om nærmere gjennomføring av arbeidet.  Spekter støtter at forskriften tar høyde for at slik avlastning organiseres på ulike måter i kommunen. Det sentrale må være at brukerne får de avlastningstiltakene det er behov for, og forskriften sikrer at det er tillatt med ulike måter å organisere slik avlastning.

Vi ser for øvrig at det i denne type arbeid kan være utfordringer knyttet til at de ansatte får tatt tilstrekkelig kompenserende hvile i perioden de er til disposisjon for bruker. Den ansatte bor hjemme eller i brukerens hjem, og det blir vanskelig å ta pauser. Det er derfor viktig at forskriften inneholder regler for å sikre kompenserende hvile.