Vi takker for muligheten til å komme med høringssvar på nytt forslag til Fagbrev på jobb.

Vi er positive til at det utvikles alternative veier for å kunne ta fag- eller svennebrev, og støtter muligheten til å ta et fag- eller svennebrev mens man er i jobb. Slik sett støtter vi hovedinnretningen på høringsforslaget. Det er imidlertid viktig at nivået og kvaliteten på fag- og svennebrevet ikke senkes.

I høringsforslaget foreslås det at det ikke skal stilles krav til at fellesfagene er bestått. Departementet henviser til erfaringen med praksiskandidatordning og at det der ikke stilles krav om bestått i fellesfag. I arbeidet med å utvikle nye veier til fag- og svennebrev er det viktig å se på erfaringer fra andre områder, men Spekter mener at praksiskandidatordningen ikke er relevant i denne sammenheng fordi fagbrev på jobb er en opplæringsmodell, mens praksiskandidatordningen er en dokumentasjonsordning. At det ikke skal stilles krav til kompetanse i fellesfag vil kunne bidra til å svekke status for fag- og svennebrevet. Spekter er bekymret for at en slik argumentasjon også kan få overslag til andre områder.

Kompetansen som fellesfagene gir har betydning både for utøvelse av det yrket som fagbrevet er rettet mot, og er viktig når det er behov for å tilegne seg ny kompetanse. Spekter mener derfor at det bør stille krav om at fellesfagene skal være bestått også for ordningen Fagbrev på jobb.