Vi viser til høringsbrev fra Arbeids- og sosialdepartementet datert 21. mars 2017 vedrørende endringer i representasjonsregelverket.
De foreslåtte endringen innebære mellom annet en overføring av oppgaver som i dag blir behandlet i Bedriftsdemokratinemda til Tvisteløsningsnemda, samt at man overfører ansvaret for å gjøre særtilpasninger og konsernordninger til de lokale parter uten at det kreves nemndsgodkjennelse.

Ut fra vedlagt statistikk fra perioden 2001-2016 ser man en tydelig nedgang i antallet saker som er behandlet, samt at det også vises til hvilke saker som man har behandlet.

Spekter gir på generelt nivå sin tilslutning til departementets overordnede målsetning om effektivisering og mindre byråkrati gjennom å kodifisere gjeldende nemndspraksis.

Spekter er positiv generelt positiv til departementets forslag om at større del av unntak fra regelverket for tidsbegrensede overgangsperioder, jfr. pkt 4.2.2, kan legges lokalt og avtales mellom partene. Dette vil være fornuftig ettersom kjennskap til lokale problemstillinger og situasjoner vil alltid være best lokalt. Spekter vil understreke at det er viktig at begge parter kan si opp en avtale om midlertidig unntak fra regelverket, da en enighetsorientering i denne sammenheng vil kunne låse avtalene.

Spekter har likevel noen merknader til departementets forslag:

I høringsutkastets pkt. 4.1.2.2 vedrørende konsernordninger legges det, slik vi tolker det, opp til at konsernrepresentasjon skal være en rett og ikke en plikt. Spekter kan ikke støtte et slikt forslag.

Slik Spekter tolker dette så innebærer det at man legger til rette for at man alltid har konsernrepresentasjon, og dersom man ikke har det så er det opp til eier å tviste konsernrepresentasjon.
En uheldig konsekvens av praksisen som det her legges opp til kan være at man får flere tvistesaker ettersom man som hovedregel skal godkjenne konsernrepresentasjon, og at det fra eiersiden kan komme flere saker der man ber om unntak fra konsernrepresentasjon. Dette vil igjen kunne økt antallet saker som må behandles i Tvisteløsningsnemnda.

I høringsutkastets pkt. 4.2.2.3 vedrørende konkrete unntakshjemler anser departementet det som hensiktsmessig at partene kan inngå varige avtaler om valgkretsinndeling, både for valg i det enkelte selskap og valg til konsernstyre. Spekter er enig i dette, men vil likevel advare mot at partene låser seg i valgkretsinndelinger som over tid ikke er relevante (eksempelvis som konsekvenser av oppkjøp, salg, endrede rammefaktorer, etc). Spekter er av den oppfatning at partene hver for seg ensidig må kunne varsle opphør av valgkretsinndeling når en av partene anser den som ikke lenger relevant med de tidsfrister som for øvrig er nevnt i høringsdokumentet.

Departementet ber i pkt. 6 Særlig om ansatterepresentasjon i finansforetak om høringsinstansenes syn på aktuelle tilnærminger til forskriftsregulering. Spekter er prinsipielt av den oppfatning at representasjonsforskriften for aksje- og allmenaksjeselskaper i størst mulig grad bør anvendes også på finansforetak, jfr. departementets innledende intensjoner om effektivisering og forenkling.