Arbeidsgiverforeningen Spekter gir med dette en høringsuttalelse angående forslag om endringer i barnehageloven – Krav til norskspråklig kompetanse.

Gode språkferdigheter er avgjørende for å kunne tilegne seg ny kunnskap. Det er derfor viktig at det allerede i barnehagen legges til rette for barns språkutvikling. Spekter er opptatt av å minske frafallet i videregående opplæring og mener at barn og unge gjennom barnehage og skolegang må få kunnskap som gjør dem i stand til å videreutvikle, eller endre sin kompetanse etter hvert som samfunnet og arbeidslivet krever det. De ansatte i barnehagen og deres norskspråklig kompetanse har stor betydning for barns språkutvikling og må således tillegges stor vekt.

I høringsnotatet omtales betydning av god norskspråklig kompetanse hos barnehagepersonale som har direkte kontakt med barn. Gjeldende rett stiller krav til norskspråklig kompetanse hos de som ønsker å arbeide som styrer eller pedagogiske ledere i barnehager i Norge. Per i dag stilles det ikke krav om norskspråklig kompetanse til de som ønsker å jobbe som assistenter.

Høringen foreslår at det gjøres endringer i barnehageloven slik at det kan stilles krav om norskspråklig kompetanse til de som ønsker å jobbe som assistenter i barnehager. Høringsnotatet skissere to alternative måter å gjøre det på. I alternativ 1 stilles det krav om at søker skal ha bestått prøve i norsk på nivå B1 og skriftlig på nivå A2. I alternativ 2 må søker ha tilfredsstillende norskferdigheter, med det menes norskferdigheter tilsvarende nivå B1 muntlig og A2 skriftlig.

Det er viktig at virksomhetene både ved ansettelse og gjennom arbeidsforholdet, sikrer at alle ansatte har nødvendig kvalifikasjoner for å oppfylle barnehagens mandat, noe som også innebærer tilstrekkelig norskspråklig kompetanse til å oppfylle rammeplanens føringer. Spekter støtter derfor at det innføres krav om språkkunnskaper også for de som ønsker å jobbe som assistenter.

Spekter mener at et krav om norskspråklig kompetanse må innrettes på en måte som gjør at alle som søker en assistent stilling vil være underlagt det samme kravet uavhengig av geografi, barnehagens profil osv. Spekter støtter derfor alternativ A1 i høringsnotatet.

Det er positivt at språkkravet er utformet slik at det ikke vil gjelde dem som allerede er ansatt i barnehagene og vil derfor ikke ha tilbakevirkende kraft. Departementet foreslår at språkkravet skal gjelde alle som skal arbeide i barnehagen uavhengig av lengden på ansettelsesforholdet, også vikarer og andre på korttidsengasjement. Dette vil i noen grad kunne komplisere arbeid med å skaffe vikarer, men krav til språkforståelse er likevel viktigere.