Vi viser til mottatte høringsbrev datert 29. juni 2018. 

Spekter støtter ikke en fortsatt allmenngjøring av renholdsoverenskomsten. 

Allmenngjøring er et kraftig myndighetsinngrep og må derfor etter Spekters oppfatning kun brukes der det klart er dokumentert at lønns- og arbeidsvilkårene ligger klart under det som må anses som sosialt akseptabelt i Norge. 

Begrunnelsen for allmenngjøring av tariffavtalen for renholdsbedrifter er i for liten grad knyttet til de formål som følger av allmenngjøringsloven. Selv om dette er en bransje der det dessverre er bedrifter som ikke godt nok følger de lover og regler som gjelder i arbeidslivet, må en regulering av dette gjøres på andre måter enn gjennom et allmenngjøringsvedtak. 

Dersom nemnda likevel finner å ville allmenngjøre en minstelønn for renholdere er det vår vurdering at det ikke er riktig å allmenngjøre minstelønnen i overenskomsten mellom NHO og NHO Service på den ene side og Norsk Arbeidsmandsforbund og LO på den annen side. Nemnda bør da skjønnsmessig fastsette en lavere sats. 

Begrunnelsen for dette er at det bl.a. i offentlig sektor er minstelønnsnivåer for tilsvarende arbeid på et lavere nivå. Videre at det i andre overenskomster i privat sektor er minstelønnsnivåer for sammenlignbart arbeid på et lavere nivå enn det allmenngjorte nivået.