Vi viser til mottatte høringsbrev datert 28. juni 2018. 

Spekter støtter ikke en fortsatt allmenngjøring av tariffavtale for overnattings-, serverings- og cateringsvirksomheter. 

Vi viser i den forbindelse til de synspunkter som fremgår av vårt brev datert 29. september 2017, der vi ikke støttet forslaget om allmenngjøring av denne overenskomsten. 

Allmenngjøring er et kraftig myndighetsinngrep og må derfor etter Spekters oppfatning kun brukes der det klart er dokumentert at lønns- og arbeidsvilkårene ligger klart under det som må anses som sosialt akseptabelt i Norge. 

Dersom nemnda likevel finner å ville videreføre allmenngjøringen er det vår vurdering at det ikke er riktig å allmenngjøre minstelønnen i Riksavtalen mellom NHO og NHO Reiseliv på den ene side og LO og Fellesforbundet på den annen side. Nemnda bør da skjønnsmessig fastsette en lavere sats. 

Begrunnelsen for dette er at tariffavtaledekningen i denne bransjen er svært lav og at det allmenngjorte lønnsnivået ligger høyere enn det som var et vanlig og akseptert minstelønnsnivå i bransjen forut for allmenngjøring.