Vi viser til mottatte høringsbrev datert 28. juni 2018. 

Spekter støtter ikke en fortsatt allmenngjøring av tariffavtale for jordbruks- og gartnerinæringen. 

Allmenngjøring er et kraftig myndighetsinngrep og må derfor etter Spekters oppfatning kun brukes der det klart er dokumentert at lønns- og arbeidsvilkårene ligger klart under det som må anses som sosialt akseptabelt i Norge. 

Dersom nemnda likevel finner å ville videreføre allmenngjøringen har Spekter ingen merknader til at satsene justeres i tråd med resultatet fra overenskomstrevisjonen 2018.