Systemet med levealdersjustering av pensjonene er helt avgjørende for å ha et bærekraftig pensjonssystem for kommende generasjoner. For at levealdersjusteringen skal oppfattes som rettferdig og legitim er det imidlertid viktig at ikke store grupper helt eller delvis skjermes for levealdersjustering. Det gjelder så vel uføre som ansatte med særaldersgrenser.

Ordningen med skjermingstillegg til tidligere uføre fremstår derfor som uheldig og bør på sikt avvikles. Videre er det viktig at også uføres alderspensjon levealdersjusteres slik det gjøres for yrkesaktive.

Situasjonen for uføre er imidlertid spesiell ved at de har begrensede muligheter til å kompensere for levealdersjusteringen ved å arbeide lengre. Skal man sikre at uføres alderspensjon ikke reduseres relativt til yrkesaktive må det derfor foretas justeringer. Ordningen med et eget skjermingstillegg fremstår imidlertid ikke som noen god løsning på dette. Da vil det være mer naturlig at uføre tjener opp alderspensjon i en lengre periode enn frem til fylte 62 år. Dette bør derfor vurderes som et element i en langsiktig løsning.

Følg også høringen på Regjeringens nettsider