Vi viser til Forsvarsdepartementets høringsbrev.

Arbeidsgiverforeningen Spekter deler utvalgets generelle beskrivelser av det sammensatte risiko- og utfordringsbildet som ligger til grunn for hvordan samfunnet gjennom sikkerhetsloven kan sikre nasjonens sikkerhet.

Utvalget foreslår å harmonisere ny sikkerhetslov med andre lover, som straffeloven og utlendingsloven. En utvidelse av begrepet «grunnleggende funksjoner» medfører også en utvidelse av lovens virkeområde.  Som utvalget drøfter, vil dette kunne få konsekvenser for virksomheter som ikke tidligere har vært underlagt sikkerhetsloven. Private virksomheter tar selv hånd om kostnaden ved å sikre sine verdier. Om samfunnet har behov for sikring ut over det, for å sikre samfunnsinteresser, må også samfunnet ta kostnaden ved dette.

Mange av Spekters medlemsvirksomheter rår over infrastruktur som er kritisk for storsamfunnet. Jernbanesektoren er et slikt område, hvor omstilling, utskilling og endrede rammebetingelser utfordrer gjeldende regelverk. Det må her sikres at aktørene i sektoren er underlagt samme regelverk og ansvaret som tidligere var lagt til Jernbaneverket klargjøres.

Etablering av et tvisteorgan, slik utvalget foreslår er et tiltak vi støtter. På den måten vil sikkerhetsloven kunne fylle sin koordinerende kontroll. Av autoritetshensyn bør organet forankres på høyeste nivå, og minst ett av medlemmene bør ha erfaring fra næringslivet.