Arbeidsgiverforeningen Spekter er generelt positive til de midlertidige endringene sett hen til den spesielle og sårbare situasjonen ukrainske flyktninger er i. Vi er særlig opptatt av at reglene tilpasses slik at det er mulig at ukrainske flykninger som vil og kan, kan komme raskt i arbeid.

I det etterfølgende kommenterer vi særskilt noen av forslagene:

Behov for å mobilisere pensjonert personell
Spekter støtter hovedretningen i det som skisseres avsnitt 7.3. Tiltakene som er beskrevet for å mobilisere pensjonert personell til å ivareta ekstraordinært personellbehov som følge av ankomstene fra Ukraina må likevel ikke settes for snevert, og må også kunne gjøres gjeldende i spesialisthelsetjenesten.

Endringer i integreringsloven mv
Spekter støtter tiltak knyttet til kompetansekartlegging, introduksjonsprogram og karriereveiledning og at man benytter hurtigsporet for en raskere overgang til arbeid. Ønsket om å sørge for at påbegynt utdanning fullføres for de som ankommer fra Ukraina, kan gi utfordringer knyttet til gjennomføring av praksis for studenter innenfor helsefag på grunn av språkutfordringer, ressurstilgang og kompetanse for veiledere, og for pasientsikkerheten. Hensynet til forsvarlig pasientbehandling må ivaretas, det bør derfor åpnes for å finne ordninger som ivaretar disse utfordringene.

Endringer i helselovgivningen
Spekter støtter at det ikke gjøres endringer i krav til autorisasjon og lisens for helsepersonell. Økt antall ukrainske pasienter i helsetjenesten vil samtidig gi språklige utfordringer og økt behov for tolketjenester.