Fast ansettelse i heltidsstilling gir den ansatte et godt grunnlag for å delta både i utviklingen av arbeidsplassen og sin egen kompetanse.

Svært mange av arbeidsmiljølovens plikter og rettigheter er tilpasset den typen arbeidsplasstilknytning fast ansettelse gir. En viktig del av tilhørigheten til arbeidsplassen handler om å medvirke til en trygg arbeidsplass, både når det gjelder arbeidsmiljø og virksomhetens evne til å hevde seg i konkurransen med andre virksomheter. En slik medvirkningsrett og -plikt, kan best ivaretas for ansatte med en sammenhengende og varig tilknytning.

Arbeidsgiverbegrepet og arbeidstakerbegrepet i loven er nøye tilpasset dagens roller, ansvar, plikter og rettigheter. Det er viktig at definisjonene er entydige og tilpasset innholdet i forpliktelser og rettigheter, slik at reglene framstår tydelige og logiske for de som skal anvende dem. Dette er videre en forutsetning for at håndhevingen, som inkluderer straffereaksjoner, skal treffe etter hensikten.

Spekter mener:

  • At fast ansettelse på heltid skal være hovedregelen som i dag.
  • Arbeidsgiverbegrepet og arbeidstakerbegrepet må videreføres selv om nye tilknytningsformer kan bli mer utbredt. De nye formene må eventuelt reguleres i et eget regelverk.