Høring- Forslag til endringer i regelverket for sykepenger og omsorgspenger mv

Arbeidsgiverforeningen Spekter har mottatt høring fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet med forslag til flere endringer i reglene om sykepenger, omsorgspenger, pleiepenger og opplæringspenger.

Spekter mener at en godt utbygd velferdsstat som gir flest mulig mulighet til å delta i arbeidslivet uavhengig av livssituasjon er viktig for den enkeltes mulighet til å forsørge seg selv og leve et selvstendig liv, og gir samtidig høy sysselsetting og verdiskaping.

Spekter mener at hele faste stillinger skal være hovedregelen i norsk arbeidsliv. Hele faste stillinger er viktig for å levere gode tjenester, og for et godt arbeidsmiljø. Rettigheter for ansatte som innebærer fleksibilitet og rett til fravær, og de muligheter det gir for deltakelse i arbeidslivet, må veies opp mot arbeidsgiver mulighet til å tilby hele faste stillinger. Utfordringen er å finne et godt balansepunkt mellom rettigheter som gir høy yrkesdeltakelse og arbeidsgivers handlingsrom til å planlegge driften.

Forslag om endring i reglene om hvem som har rett til utvidede omsorgsdager

Departementet foreslår endringer i vilkårene for rett til utvidede omsorgsdager. Rett til utvidede omsorgsdager innebærer ekstra dager utover den ordinære kvoten frem til barnet er 18 år. I dag gis det rett til utvidede omsorgspenger til arbeidstaker som har kronisk eller funksjonshemmet barn med markert høyere risiko for fravær, til også å omfatte foreldre med barn som er langvarig syke. Det foreslås også å oppheve forskrift med diagnose liste over hvilke tilstander som ansees som kroniske og funksjonshemninger som gir utvidet rett til omsorgsdager.

Slik Spekter forstår forslaget medfører endringen at flere foreldre vil ha rett til utvidede rettigheter til omsorgspenger, både antall dager og frem til barnet fyller 18 år. Departementet begrunner forslaget med at endringen vil innebære en mer skjønnsmessig vurdering med utgangspunkt i om barnets tilstand vil gi en markert risiko for fravær.

Spekter er positive til lovendringer som innebærer en funksjonsbasert tilnærming med større vekt på formål enn hva bruk av en diagnose liste innebærer, og at foreldre får rett ytelse tilpasset sin situasjon.

Når det gjelder de økonomiske og administrative konsekvensene følger det av høringsnotatet at selv om endringene medfører en utvidet krets foreldre som får rett til utvidet antall dager frem til barnet er 18 år, antas effekten å være begrenset. Økningen i antall foreldre som får utvidede rettigheter anslås å være i størrelsesorden 20 prosent, og merutgifter anslås på et svakt grunnlag å være rundt 3. mill kroner for økt ytelse. Fravær fra arbeidet har imidlertid konsekvenser for arbeidsgiver som Spekter mener burde vært bedre belyst i høringsnotatet.

Det er de siste årene foretatt flere endringer i foreldres rettigheter knyttet til arbeidslivet. I 2017 ble det gjort endringer i rett til pleiepenger hvor flere fikk rett til pleiepenger, og det er etter denne lovendringen også gjort flere endringer i ordningen. Det er også med virkning fra oktober 2021 gjort endringer i reglene om foreldrepenger hvor foreldre gis rett til et mer fleksibelt uttak av foreldrepenger.

Alle endringene som er gjort har gode intensjoner, men Spekter mener at konsekvensene av alle endringene bør vurderes under ett, hvor man også ser på konsekvensen for arbeidsgivers behov for forutberegnelighet og bemanningsplanlegging.

Dokumentasjon av uttak av omsorgsdager hos tidligere arbeidsgiver

Departementet foreslår å oppheve forskrift om hvilke diagnoser og funksjonshemninger som gir rett til utvidede omsorgsdager. Det følger av forskriftens § 2 at arbeidsgiver kan be arbeidstaker som har skiftet arbeidsplass om å fremlegge dokumentasjon på antall omsorgsdager som er tatt ut hos tidligere arbeidsgiver.  Denne bestemmelsen foreslås også opphevet, og departementet ber om innspill på dette.

Da arbeidsgiver har plikt til å forskuttere alle omsorgsdager mener Spekter at arbeidsgiver bør ha adgang til å kreve at arbeidstaker legger frem dokumentasjon fra tidligere arbeidsgiver på uttak av omsorgsdager. Dette for å sikre at arbeidsgiver ikke forskutterer omsorgspenger som ikke blir refundert. Spekter foreslår at bestemmelsen videreføres i folketrygdloven kapittel 9.

Plikt til å drøfte med tillitsvalgte om fleksibelt uttak av omsorgspenger

Det foreslås å innføre en plikt for arbeidsgiver til å drøfte med tillitsvalgt om det skal gis rett til uttak av omsorgspenger for en kortere periode enn hele arbeidsdager.

Dette er et forslag som Spekter går imot. Spekter mener at dette er et spørsmål om tilrettelegging som må løses i dialogen mellom den ansatte og leder og at en tillitsvalgt ikke har noen naturlig rolle i slike individuelle spørsmål. De tillitsvalgte skal ivareta representativ medvirkning i spørsmål som gjelder virksomhetens drift, f.eks. omorganiseringer, overordnede bemanningsspørsmål og selskapsrettslige disposisjoner. Det vil bryte med godt etablerte tradisjoner å innføre drøfting med tillitsvalgte i individuelle arbeidsforhold. Et unntak er oppsigelse, men der er det sammenheng mellom den overordnede drøftingen om nedbemanningen som sådan og den enkelte oppsigelse der tillitsvalgte kan bistå hvis den ansatte selv ønsker det.

Regelrådet har i sitt høringssvar til høringen om sikring av feriepenger uttalt følgende om forslag om forslag om drøftingsplikt:

Regelrådet registrerer at det gjennom flere høringer har blitt foreslått nye drøftingsplikter for arbeidsgiver. Regelrådet tilråder at departementet i det videre arbeidet vurderer helheten i alle de nye forslagene til drøftingsplikter. For mange drøftingsplikter vil kunne svekke måloppnåelsen, i tillegg vil de kunne medføre betydelige administrative byrder for arbeidsgivere.

Spekter er enig i Regelrådets uttalelse, og mener at det ikke bør innføres en ny drøftingsplikt på rett til graderte omsorgspenger.

I vurderingen av økonomiske og administrative konsekvenser av innføringen av en drøftingsplikt skriver departementet på side 19 at forslaget om å innføre en drøftingsplikt får ingen økonomiske konsekvenser av betydning for arbeidsgiver.

Spekter mener at dette nødvendigvis ikke medfører riktighet. Spekter organiserer mange virksomheter som er store og som også har enheter med ulik drift og arbeidstidsordninger, hvor graderte omsorgspenger vil ha ulike konsekvenser for driften.

Hvis drøftingene skal gjennomføres i den enkelte driftsenhet vil dette kunne innebære mange drøftingsarenaer hvor det går med ressurser både på arbeidstaker- og arbeidsgiversiden.