Regjeringen Gahr Støre varsler endringer på flere områder, men samtidig er plattformen preget av få politiske overraskelser. Norge står foran en periode der inntektene kommer til å bli mindre, samtidig som utgiftene kommer til å øke. Spekter er derfor fornøyd med at det i regjeringsplattformen slås fast at privat eierskap er utgangspunktet for norsk næringsliv, og at norske bedrifter skal ha gode, forutsigbare og stabile rammevilkår som legger til rette for private investeringer og videre vekst.

- Den nye regjeringen står foran flere tøffe prioriteringer. Nye utgiftsforslag må dekkes inn med omprioriteringer og budsjettkutt, og særlig viktig blir dette etter at oljepengebruken målt i prosent av offentlige utgifter med få unntak har steget i mange år allerede. Det blir åpenbart krevende, sier Bratten.

Arbeidslivspolitikken må bidra til effektiv drift, verdiskaping og kompetanseutvikling

Regjeringen varsler flere endringer i arbeidslivspolitikken. Konsekvensene av de ulike forslagene vil på ulike måter treffe virksomheter. Bratten ser fram til et godt samarbeid med den nye regjeringen i trepartssamarbeidet.

- Mitt råd til den nye regjeringen er at den også må ta seg nødvendig tid til å innhente erfaringer fra partene i arbeidslivet. Flere av ambisjonene i plattformen vil kunne ha vidtrekkende konsekvenser for drift og ressursbruk som må belyses før beslutninger tas, sier Bratten.

Utvalg bør vurdere heltidspotensialet

Bratten påpeker også at Spekters medlemmer over lang tid har arbeidet målrettet og med gode resultater for å redusere deltidsbruken.

- Heltid må være hovedregelen, både fordi det er best for kompetanse og kontinuitet i oppgaveløsningen, faglig forsvarlighet og fordi heltid sikrer økonomisk selvstendighet for den enkelte. Spekter er imidlertid skeptisk til ytterligere lovbestemmelser om fortrinnsrett til heltid, sier Bratten.

For de fleste deltidsarbeidende er redusert arbeidstid en ønsket og selvvalgt situasjon. Muligheter for å arbeide deltid har bidratt til å øke deltakelsen i arbeidslivet. Likevel oppgir ca 10 prosent av de deltidsansatte at de gjerne vil jobbe mer.

- Vi kommer til å foreslå at den nye regjeringen bør nedsette et utvalg som skal se på potensialet for å øke andelen heltidsstillinger, men dette må ses i sammenheng med helgearbeid. I helse- og omsorgstjenesten er det grundig dokumentert at heltidsandelen ikke kan økes uten at flere arbeider flere helger, sier Bratten.

Tillitsreformen må bidra til omstilling

I regjeringsplattformen foreslår Ap og Sp å innføre en såkalt «tillitsreform» i offentlig sektor. Bratten understreker at tillitsreformen må bli et virkemiddel for å videreutvikle offentlig sektor og tjenestetilbudet, slik at den høye tilliten befolkningen har til sektoren og tjenestetilbudet opprettholdes.

- Jeg har til gode å møte en eneste norsk leder som sier at de ikke har tillit til sine medarbeidere. Det står til og med i hovedavtalene at samarbeid skal være basert på tillit. I Norge er det høy tillit til velferdsstaten, og det er høy skattevilje. Skal dette fortsette, må offentlig sektor fortsette med effektivisering, endringer og modernisering, slik at tilliten i befolkningen og dermed skatteviljen holder seg høy. Omstillingsarbeidet er og skal være basert på inkluderende prosesser. sier Bratten.

Bratten mener reformen bør legge stor vekt på å sikre lederne et godt handlingsrom.

- En forutsetning for tillitsbasert ledelse, herunder mindre rapportering og kontroll, er at eiere, politikere og myndigheter har tillit til virksomhetene og de som leder disse. En viktig del av reformen må derfor være at det er mer tillit fra politikere og myndigheter til de virksomhetene som utfører tjenestene sier Bratten.

Positivt at ABE-reformen avvikles

Regjeringen Gahr Støre ønsker å avvikle ABE-reformen, og peker samtidig på betydningen av en effektiv offentlig sektor. Dette påpeker Bratten at er svært gledelige signaler. 

- ABE-reformen har vist seg å være et dårlig virkemiddel for å effektivisere offentlig sektor. Vi er derfor fornøyde med at ABE-reformen nå skrotes og at vi kan finne andre og mer egnede verktøy for effektivisering, sier Bratten.