Som det fremgår av rapporten, innebærer endringene vesentlige utgifter for berørte bedrifter. Spesielt store er utgiftene knyttet til pensjonsopptjening mellom 0 G og 1 G.

Pandemien har rammet mange bedrifter svært hardt og Spekter mener at det ikke vil være riktig å innføre endringer i pensjonssystemet som øker bedriftenes kostnader i dagens situasjon.

En løsning kan være å redusere den pliktige sparingen fra 2 prosent til en noe lavere prosentsats, samtidig som opptjening skjer fra første krone. Det vises til at arbeidsgruppen har lagt til grunn at den effektive minimumssatsen i dagens ordning er 1,83 pst. Selv en slik sats vil dog for enkelte bedrifter gi noe økte utgifter.

Det bør vurderes noen minstekrav til omfanget av arbeidsforholdet før det er krav til pensjonsopptjening. Dette gjelder både inntektsstørrelse og tilsettingsperiode. Mange utenlandske arbeidstakere har kun et kortvarig opphold i Norge og det vil være administrativt krevende å administrere svært små sparebeløp for slike arbeidstakere.

Det er viktig at bedriftene gis tilstrekkelig tid til å innfase endringer og Spekter støtter Stortingsflertallets forslag om at endringer skjer med virkning fra 1. januar 2023.

 

Følg også høringen på Regjeringens nettsider