Spekter og NSF er enige om rammeavtaler og veiledere som vil gjøre det enklere å etablere bemanningsenheter, tidbankordninger og mer langsiktige, forutsigbare og driftstilpassede arbeidsplaner i helseforetakene.

- For våre medlemmer ved sykehusene vil løsningene innebærer at flere vil kunne få hel stilling eller få økt opp sin stillingsstørrelse. Dette vil sikre sykepleierne høyere fast inntekt og lønn under sykdom og permisjon. De vil også gjennom dette få en mer forutsigbar arbeidstid og fritid, sier By.

- Tiltakene vi har blitt enige om, gjør det enklere å finne arbeidstidsløsninger tilpasset driftsbehovene. Det vil muliggjøre mer heltid og bedre tjenester til pasientene ved at det er flere faste sykepleiere til stede når pasientene trenger det. Avtalen løser ikke alt, men jeg er godt fornøyd med at Spekter og NSF sammen har tatt et stort skritt i riktig retning for å håndtere arbeidstidsutfordringene, sier Bratten.

Vinn-vinn løsning

 Helseforetak som velger å benyttet mulighetene i avtalen, vil kunne høste driftsmessige gevinster i form av mer forutsigbarhet i planleggingen, og også mindre behov for innleie og overtid. Dette er med på sikre bedre kompetanse og kontinuitet i pasientbehandlingen. Med ordninger som bemanningsenhet og tidbank, vil det også være mulig å tilby flere heltidsstillinger.

For sykepleiere som ønsker å gå inn på ordningen med tidbank, innebærer avtalen en økonomisk kompensasjon, alternativt fritid. I ordningen med kalenderplan er sykepleierne sikret fri med lønn på et antall helg- og høytidsdager.

I avtalen mellom Spekter og NSF ligger også en felles anbefaling om fremgangsmåten ved utarbeidelse av arbeidsplaner.

- Dette vil kunne lette samarbeidet mellom arbeidsgiver og tillitsvalgte ute i virksomhetene og bidra til mer effektive prosesser, sier Bratten og By. I anbefalingen fremheves også viktigheten av at prosessen er basert på gode forberedelser og et godt samarbeid mellom arbeidsgiver og tillitsvalgte.

Høyoppløselig bilder av Anne-Kari Bratten og Eli Gunhild By kan lastes ned her:

Foto 1

Foto 2

Bildene skal ved bruk krediteres "Foto: Helene Dannevig/Spekter"