Hovedoppgjøret i Spekterområdet startet i dag med innledende sentrale forhandlinger.

- Vi har alle et ansvar for å bidra til å sikre konkurransekraft og sysselsetting i hele det norske arbeidslivet. Spekter vil i tråd med forutsetningene i inntektspolitikken og lange tradisjoner, følge opp normen med ansvarlige oppgjør de neste ukene, sier Bratten.

Partene i frontfaget, altså Norsk Industri og Fellesforbundet, ble før helgen enig om en ramme for årets lønnsoppgjør på 1,7 prosent.

Rom for økt kjøpekraft

Med en forventet prisvekst i år på 1,4 prosent, vil normen fra frontfaget på 1,7 prosent gi rom for gjennomsnittlig reallønnsvekst.

- Det er verdt å merke seg at til tross for den alvorlige situasjonen vi er i, har frontfagspartene kommet frem til at det er rom for en liten økning i kjøpekraften for de fleste. I så måte er Norge i en særstilling, det er neppe mange land i verden der lønnsmottakerne kan regne med kjøpekraftforbedring i dette kriseåret, sier Bratten.

Forhandlinger i flere faser

Overenskomstene i Spekter består av to deler, en sentral A-del og en lokal B-del. B-delen forhandles i den enkelte virksomhet, mens A-delen forhandles av Spekter og hovedorganisasjonene. For helseforetakene er det i tillegg sentrale forbundsvise avtaler som forhandles senere.

Det er A-delen som forhandles i dag, og det blir da også avtalt videre frister for forhandling av de øvrige delene av overenskomstene.

- Vi ser fram til en konstruktiv og god dialog med arbeidstakerorganisasjonene om å få på plass nye overenskomster for Spekters medlemmer, avslutter Bratten.